מתי 26

1

ויהי ככלות ישוע לדבר את כל הדברים האלה ויאמר אל תלמידיו:

2

אתם ידעתם כי אחרי יומים יהיה הפסח ובן האדם ימסר להצלב:

3

ויקהלו הכהנים הגדולים והסופרים וזקני העם אל חצר הכהן הגדול הנקרא קיפא:

4

ויועצו יחדו לתפש את ישוע בערמה ולהמיתו:

5

ויאמרו אך לא בחג פן תהיה מהומה בעם:

6

ויהי בהיות ישוע בית היני בבית שמעון המצרע:

7

ותקרב אליו אשה ובידה פך שמן יקר מאד ותצק על ראשו בהסבו על השלחן:

8

ויראו התלמידים ויתרעמו לאמר על מה האבוד הזה:

9

כי השמן הזה היה ראוי להמכר במחיר רב ולתתו לעניים:

10

וידע ישוע ויאמר אליהם למה תוגו את האשה הלא מעשה טוב עשתה עמדי:

11

כי עניים תמיד עמכם ואנכי אינני אתכם תמיד:

12

כי אשר שפכה את השמן הזה על גופי לחנט אותי עשתה זאת:

13

אמן אמר אני לכם באשר תקרא הבשורה הזאת בכל העולם גם את אשר היא עשתה יספר לזכרון לה:

14

וילך אחד משנים העשר הנקרא יהודה איש קריות אל ראשי הכהנים:

15

ויאמר מה תתנו לי ואמסרנו בידכם וישקלו לו שלשים כסף:

16

ומן העת ההיא בקש תאנה למסר אותו:

17

ויהי בראשון לחג המצות ויגשו התלמידים אל ישוע לאמר באי זה מקום תחפץ כי נכין לך לאכל את הפסח:

18

ויאמר לכו העירה אל פלני אלמני ואמרתם אליו כה אמר הרב עתי קרובה היא ובביתך אעשה את הפסח עם תלמידי:

19

ויעשו התלמידים כאשר צום ישוע ויכינו את הפסח:

20

ויהי בערב ויסב עם שנים העשר:

21

ובאכלם ויאמר אמן אמר אני לכם כי אחד מכם ימסרני:

22

ויתעצבו מאד ויחלו איש ואיש לאמר לו האנכי הוא אדני:

23

ויען ויאמר האיש אשר טבל עמי את ידו בקערה הוא ימסרני:

24

הן בן האדם הלוך ילך לו ככתוב עליו אבל אוי לאיש ההוא אשר על ידו ימסר בן האדם טוב לאיש ההוא אם לא נולד:

25

ויען יהודה המסר אותו ויאמר רבי האני הוא ויאמר אליו אתה אמרת:

26

ובאכלם ויקח ישוע את הלחם ויברך ויבצע ויתן לתלמידים ויאמר קחו ואכלו זה הוא גופי:

27

ויקח את הכוס ויברך ויתן להם לאמר שתו ממנה כלכם:

28

כי זה הוא דמי דם הברית החדשה הנשפך בעד רבים לסליחת חטאים:

29

ואני אמר לכם כי מעתה שתה לא אשתה מתנובת הגפן הזאת עד היום ההוא אשר אשתה אתה עמכם חדשה במלכות אבי:

30

ויהי אחרי גמרם את ההלל ויצאו אל הר הזיתים:

31

אז אמר אליהם ישוע אתם כלכם תכשלו בי בלילה הזה כי כתוב אכה את הרעה ותפוצין הצאן:

32

ואחרי קומי אלך לפניכם הגלילה:

33

ויען פטרוס ויאמר לו גם כי יכשלו בך כלם אני לעולם לא אכשל:

34

ויאמר אליו ישוע אמן אמר אני לך כי בלילה הזה בטרם יקרא התרנגול תכחש בי שלש פעמים:

35

ויאמר אליו פטרוס גם כי יהיה עלי למות אתך כחש לא אכחש בך וכן אמרו גם כל התלמידים:

36

אחרי כן בא אתם ישוע אל חצר הנקרא גת שמני ויאמר אל התלמידים שבו לכם פה עד אשר אלך שמה והתפללתי:

37

ויקח אתו את פטרוס ואת שני בני זבדי ויחל להעצב ולמוג:

38

ויאמר להם נפשי מרה לי עד מות עמדו פה ושקדו עמי:

39

וילך מעט האלה ויפל על פניו ויתפלל לאמר אבי אם יוכל להיות תעבר נא מעלי הכוס הזאת אך לא כרצוני כי אם כרצונך:

40

ויבא אל התלמידים וימצאם ישנים ויאמר אל פטרוס הנה לא היה ביכלתכם לשקד עמי שעה אחת:

41

שקדו והתפללו פן תבאו לידי נסיון הן הרוח היא חפצה והבשר הוא רפה:

42

ויוסף ללכת לו שנית ויתפלל לאמר אבי אם לא תוכל הכוס הזאת לעבר ממני מבלי שתותי אתה יהי כרצונך:

43

ויבא וימצאם גם בפעם הזאת ישנים כי עיניהם היו כבדות:

44

ויניחם ויוסף ללכת ויתפלל שלישית באמרו עוד הפעם כדבר הזה:

45

ויבא אל התלמידים ויאמר אליהם נומו מעתה ונוחו הנה השעה קרובה ובן האדם נמסר לידי חטאים:

46

קומו ונלכה הנה הלך וקרב המסר אותי:

47

עודנו מדבר והנה בא יהודה אחד משנים העשר ועמו המון רב ברחבות ובמקלות מאת ראשי הכהנים וזקני העם:

48

והמסר אתו נתן להם אות לאמר האיש אשר אשקהו זה הוא תפשוהו:

49

ומיד נגש אל ישוע ויאמר שלום לך רבי וינשק לו:

50

ויאמר אליו ישוע רעי על מה באת ויגשו וישלחו את ידיהם בישוע ויתפשו אתו:

51

והנה אחד מן האנשים אשר עם ישוע שלח ידו וישלף חרבו ויך את עבד הכהן הגדול ויקצץ את אזנו:

52

ויאמר אליו ישוע השב את חרבך אל תערה כי כל אחזי חרב בחרב יאבדו:

53

או היחשב לבך כי לא יכלתי לשאל עתה מאת אבי והוא יצוה לי יותר משנים עשר לגיונות של מלאכים:

54

ואיככה אפוא ימלאו הכתובים כי כן היה תהיה:

55

בשעה ההיא אמר ישוע אל המון העם כעל פריץ יצאתם בחרבות ובמקלות לתפשני ויום יום הייתי ישב ומלמד אצלכם במקדש ולא החזקתם בי:

56

וכל זאת היתה למלאת כתבי הנביאים אז עזבוהו התלמידים כלם וינוסו:

57

והאנשים אשר תפשו את ישוע הוליכהו אל קיפא הכהן הגדול אשר נקהלו שם הסופרים והזקנים:

58

ופטרוס הלך אחריו מרחוק עד לחצר הכהן הגדול ויבא פנימה וישב לו אצל המשרתים לראות את אחרית הדבר:

59

והכהנים הגדולים והסופרים וכל הסנהדרין בקשו עדות שקר בישוע להמיתו ולא מצאו:

60

ואף בעמד שם עדי שקר רבים לא מצאו ובאחרונה נגשו שני עדי שקר:

61

ויאמרו זה אמר יש ביכלתי להרס את היכל האלהים ולשוב לבנותו בשלשת ימים:

62

ויקם הכהן הגדול ויאמר אליו האינך משיב דבר על אשר ענו בך אלה:

63

וישוע החריש ויען הכהן הגדול ויאמר לו משביעך אני באלהים חיים שתאמר לנו אם אתה הוא המשיח בן האלהים:

64

ויאמר אליו ישוע אתה אמרת אבל אני אמר לכם כי מעתה תראו את בן האדם ישב לימין הגבורה ובא עם ענני השמים:

65

ויקרע הכהן הגדול את בגדיו ויאמר הוא גדף ומה לנו עוד לבקש עדים הנה עתה שמעתם את גדופו:

66

מה דעתכם ויענו ויאמרו איש מות הוא:

67

וירקו בפניו ויכהו באגרוף ואחרים הכהו על הלחי:

68

ויאמרו הנבא לנו המשיח מי הוא המכה אותך:

69

ופטרוס ישב מחוץ לבית בחצר ותגש אליו שפחה לאמר גם אתה היית עם ישוע הגלילי:

70

ויכחש בפני כלם לאמר לא ידעתי מה את אמרת:

71

ויצא אל פתח השער ותרא אותו אחרת ותאמר לאנשים אשר שם גם זה היה עם ישוע הנצרי:

72

ויוסף לכחש וישבע לאמר לא ידעתי את האיש:

73

וכמעט אחרי כן ויגשו העמדים שם ויאמרו אל פטרוס אמת כי גם אתה מהם כי גם לשונך מגלה אותך:

74

ויחל להחרים את נפשו ולהשבע לאמר לא ידעתי את האיש ומיד קרא התרנגול:

75

ויזכר פטרוס את דבר ישוע אשר אמר אליו לאמר בטרם יקרא התרנגול תכחש בי שלש פעמים ויצא החוצה וימרר בבכי: