מתי 24

1

ויצא ישוע מן המקדש ללכת לדרכו ויגשו תלמידיו להראותו את בניני המקדש:

2

ויען ישוע ויאמר אליהם הראיתם את כל אלה אמן אמר אני לכם לא תשאר פה אבן על אבן אשר לא תתפרק:

3

וישב על הר הזיתים ויגשו אליו התלמידים לבדם ויאמרו אמר נא לנו מתי תהיה זאת ומה הוא אות בואך ואות קץ העולם:

4

ויען ישוע ויאמר להם ראו פן יתעה אתכם איש:

5

כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא המשיח והתעו רבים:

6

ואתם עתידים לשמע מלחמות ושמעות מלחמה ראו פן תבהלו כי היו תהיה כל זאת אך עדן אין הקץ:

7

כי יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה והיה רעב ודבר ורעש הנה והנה:

8

וכל אלה רק ראשית החבלים:

9

אז ימסרו אתכם לעני והמיתו אתכם והייתם שנואים לכל הגוים למען שמי:

10

ואז יכשלו רבים ומסרו איש את רעהו ושנאו איש את אחיו:

11

ונביאי שקר רבים יקומו והתעו רבים:

12

ומפני אשר ירבה הרשע תפוג אהבת רבים:

13

והמחכה עד עת קץ הוא יושע:

14

ותקרא בשורת המלכות הזאת בתבל כלה לעדות לכל הגוים ואחר יבוא הקץ:

15

לכן כאשר תראו שקוץ משמם האמור על ידי דניאל הנביא עומד במקום קדש הקרא יבין:

16

אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל ההרים:

17

ואשר על הגג אל ירד לשאת דבר מביתו:

18

ואשר בשדה אל ישב הביתה לשאת את מלבושו:

19

ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם:

20

אך התפללו אשר מנוסתכם לא תהיה בחרף ולא בשבת:

21

כי אז תהיה צרה גדולה אשר כמוה לא נהיתה מראשית העולם עד עתה וכמוה לא תהיה עוד:

22

ולולא נקצרו הימים ההם לא יושע כל בשר אך למען הבחירים יקצרו הימים ההם:

23

וכי יאמר אליכם איש בעת ההיא הנה פה המשיח או הנו שם אל תאמינו:

24

כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אתות גדלות ומופתים למען התעות אף את הבחירים אם יוכלו:

25

הנה מראש הגדתי לכם:

26

לכן כי יאמרו אליכם הנו במדבר אל תצאו הנו בחדרים אל תאמינו:

27

כי כברק היוצא ממזרח ומאיר עד מערב כן יהיה גם בואו של בן האדם:

28

כי באשר החלל שם יקבצו הנשרים:

29

ומיד אחרי צרת הימים ההם תחשך השמש והירח לא יגיה אורו והכוכבים יפלו מן השמים וכחות השמים יתמוטטו:

30

אז אות בן האדם יראה בשמים וספדו כל משפחות הארץ וראו את בן האדם בא עם ענני השמים בגבורה וכבוד רב:

31

וישלח את מלאכיו בקול שופר גדול ויקבצו את בחיריו מארבע הרוחות למקצה השמים ועד קצה השמים:

32

למדו נא את משל התאנה כאשר ירטב ענפה ופרחו עליה ידעתם כי קרוב הקיץ:

33

כן גם אתם בראותכם את כל אלה דעו כי קרוב הוא לפתח:

34

אמן אמר אני לכם כי לא יעבר הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה:

35

השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון:

36

אך היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אתה גם לא מלאכי השמים בלתי אבי לבדו:

37

וכימי נח כן יהיה גם בואו של בן האדם:

38

כי כאשר בימי המבול היו אכלים ושתים נשאים נשים ונתנים אתן לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה:

39

ולא ידעו עד בוא המבול וישחת את כלם כן יהיה גם בואו של בן האדם:

40

אז יהיו שנים בשדה אחד יאסף ואחד יעזב:

41

שתים טוחנות ברחים אחת תאסף ואחת תעזב:

42

לכן שקדו כי אינכם יודעים באי זו שעה יבא אדניכם:

43

ואת זאת הבינו אשר לו ידע בעל הבית באי זו אשמורה יבא הגנב כי עתה שקד ולא הניח לחתר את ביתו:

44

לכן היו נכונים גם אתם כי בשעה אשר לא תדמו יבוא בן האדם:

45

מי הוא אפוא העבד הנאמן והנבון אשר הפקידו אדניו על בני ביתו לתת להם את אכלם בעתו:

46

אשרי העבד אשר אדניו בבואו ימצאהו עשה כן:

47

אמן אמר אני לכם כי יפקידהו על כל אשר לו:

48

ואם העבד הרע יאמר בלבו בשש אדני לבוא:

49

ויחל להכות את חבריו ואכל ושתה עם הסובאים:

50

בוא יבוא אדני העבד ההוא ביום לא יצפה ובשעה לא ידע:

51

וישסף אתו וישים את חלקו עם החנפים שם תהיה היללה וחרק השנים: