בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

מתי 22

1

ויען ישוע ויסף דבר במשלים אליהם לאמר:

2

דומה מלכות השמים למלך בשר ודם אשר עשה חתנה לבנו:

3

וישלח את עבדיו לקרא הקרואים אל החתנה ולא אבו לבוא:

4

ויסף שלח עבדים אחרים לאמר אמרו אל הקרואים הנה ערכתי את סעודתי שורי ומריאי טבוחים והכל מוכן באו אל החתנה:

5

והם לא שתו לבם לזאת וילכו להם זה אל שדהו וזה אל מסחרו:

6

והנשארים תפשו את עבדיו ויתעללו בם ויהרגום:

7

ויקצף המלך וישלח צבאותיו ויאבד את המרצחים ההם ואת עירם שרף באש:

8

אז אמר אל עבדיו הן החתנה מוכנה והקרואים לא היו ראוים לה:

9

לכן לכו נא אל ראשי הדרכים וכל איש אשר תמצאו קראו אתו אל החתנה:

10

ויצאו העבדים ההם אל הדרכים ויאספו את כל אשר מצאו גם רעים גם טובים וימלא בית החתנה מסבים:

11

ויהי כבוא המלך לראות את המסבים וירא בהם איש ולא היה לבוש בגדי חתנה:

12

ויאמר אליו רעי איכה באת הנה ואין לך בגדי חתנה ויאלם:

13

ויאמר המלך למשרתים אסרו ידיו ורגליו ונשאתם והשלכתם אותו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרק השנים:

14

כי רבים הם הקרואים ומעטים הנבחרים:

15

וילכו הפרושים ויתיעצו איך יכשילהו בדבר:

16

וישלחו אליו את תלמידיהם עם ההורדוסיים לאמר רבי ידענו כי איש אמת אתה ותורה באמת את דרך אלהים ולא תגור מפני איש כי אינך מכיר פני אדם:

17

לכן הגידה נא לנו את דעתך הנכון לנו לתת מס אל הקיסר אם לא:

18

וישוע ידע את רשעתם ויאמר החנפים מה תנסוני:

19

הראוני את מטבע המס ויביאו לו דינר:

20

ויאמר אליהם של מי הצורה הזאת והמכתב אשר עליו:

21

ויאמרו אליו של הקיסר ויאמר אליהם לכן תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלהים את אשר לאלהים:

22

וכשמעם את זאת תמהו ויעזבהו וילכו להם:

23

ביום ההוא נגשו אליו צדוקים האמרים כי אין תחית המתים וישאלו אתו לאמר:

24

רבי הן משה אמר איש כי ימות ובנים אין לו אחיו ייבם את אשתו והקים זרע לאחיו:

25

ואתנו היו שבעה אחים והראשון נשא אשה וימת וזרע אין לו ויעזב את אשתו לאחיו:

26

וכמו כן גם השני וכן גם השלישי עד השבעה:

27

ואחרי כלם מתה גם האשה:

28

ועתה בתחית המתים למי מן השבעה תהיה לאשה כי לכלם היתה:

29

ויען ישוע ויאמר להם טעים אתם באשר אינכם יודעים את הכתובים וגם את גבורת האלהים:

30

כי בתחית המתים לא ישאו נשים ולא תנשאנה כי אם כמלאכי אלהים בשמים יהיו:

31

ועל דבר תחית המתים הלא קראתם את הנאמר לכם מפי האלהים לאמר:

32

אנכי אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב והוא איננו אלהי המתים כי אם אלהי החיים:

33

וישמע המון העם וישתומממו על תורתו:

34

והפרושים כשמעם כי סכר פי הצדוקים ויועדו יחדו:

35

ואחד מהם מבין בתורה שאל אתו לנסותו לאמר:

36

רבי אי זו מצוה גדולה היא בתורה:

37

ויאמר ישוע אליו ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך:

38

זאת היא המצוה הגדולה והראשונה:

39

והשנית דומה לה ואהבת לרעך כמוך:

40

בשתי המצות האלה כל התורה תלויה וגם הנביאים:

41

ויהי בהקהל הפרושים וישאלם ישוע לאמר:

42

מה דעתכם על המשיח בן מי הוא ויאמרו אליו בן דוד:

43

ויאמר אליהם ואיך קרא לו דוד ברוח אדון באמרו:

44

נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך:

45

ועתה אם דוד קרא לו אדון איך הוא בנו:

46

ולא יכל איש לענות אתו דבר ולא ערב עוד איש את לבו מן היום ההוא לשאל אותו:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977