בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

מתי 18

1

בשעה ההיא נגשו התלמידים אל ישוע ויאמרו מי אפוא גדול מחבריו במלכות השמים:

2

ויקרא ישוע אליו ילד קטן ויעמידהו בתוכם:

3

ויאמר אמן אמר אני לכם אם לא תשובו להיות כילדים לא תבוא אל מלכות השמים:

4

לכן כל המשפיל את עצמו כילד הזה הוא הגדול במלכות השמים:

5

וכל אשר יקבל ילד אחד כזה בשמי אותי הוא מקבל:

6

וכל המכשיל את אחד מן הקטנים האלה המאמינים בי נוח לו שיתלה פלח רכב על צוארו וטבע במצולות ים:

7

אוי לעולם מפני המכשלים כי המכשלים צריכים לבוא אבל אוי לאיש ההוא אשר על ידו יבוא המכשול:

8

ואם תכשילך ידך או רגלך קצץ אותה והשלך ממך טוב לך לבוא לחיים פסח או קטע מהיות לך שתי ידים או שתי רגלים ותשלך אל אש עולם:

9

ואם עינך תכשליך נקר אותה והשלך ממך טוב לך לבוא לחיים בעין אחת מהיות לך שתי עינים ותשלך אל אש גיהנם:

10

ראו פן תבזו אחד wקטנים האלה כי אמר אני לכם כי מלאכיהם ראים תמיד את פני אבי שבשמים:

11

כי בא בן האדם להושיע את האבד:

12

מה דעתכם כי יהיו לאיש מאה כבשים ותעה אחד מהם הלא יעזב את התשעים ותשעה על ההרים והלך לבקש את התעה:

13

והיה כאשר ימצאהו אמן אמר אני לכם כי ישמח עליו יותר מעל התשעים ותשעה אשר לא תעו:

14

כן איננו רצון מלפני אביכם שבשמים כי יאבד אחד מן הקטנים האלה:

15

וכי יחטא לך אחיך לך והוכחת אותו בינך ובינו לבדו ואם ישמע אליך קנית לך אחיך:

16

ואם לא ישמע קח עמך עוד אחד או שנים למען על פי שנים או שלשה עדים יקום כל דבר:

17

ואם לא ישמע אליהם הגד אל הקהל ואם לא ישמע גם אל הקהל והיה לך כגוי וכמוכס:

18

אמן אמר אני לכם כל אשר תאסרו על הארץ אסור יהיה בשמים וכל אשר תתירו על הארץ מתר יהיה בשמים:

19

ועוד אמר אני לכם שנים מכם כי יועצו יחדו בארץ על כל דבר אשר ישאלו היה יהיה להם מאת אבי שבשמים:

20

כי בכל מקום אשר שנים או שלשה נאספו בשמי שם אני בתוכם:

21

ויגש אליו פטרוס ויאמר לו אדני כמה פעמים יחטא לי אחי וסלחתי לו העד שבע פעמים:

22

ויאמר אליו ישוע לא אמר לך עד שבע פעמים כי אם עד שבעים ושבע:

23

על כן דומה מלכות השמים למלך בשר ודם אשר חפץ לעשות חשבון עם עבדיו:

24

וכאשר החל לחשב הובא לפניו איש אשר חיב לו עשרת אלפים ככרי כסף:

25

ולא היה לו לשלם ויצו אדניו למכר אותו ואת אשתו ואת בניו ואת כל אשר לו וכן ישלם:

26

ויפל העבד וישתחו לו לאמר אדני הארך לי אפך ואת כל אשלמה לך:

27

ויהמו רחמי אדוני העבד ההוא ויפטרהו וישמט לו את החוב:

28

ויצא העבד ההוא מלפניו וימצא אחד מחבריו העבדים והוא חיב לו מאה דינרים ויחזק בו ויחנקהו לאמר שלם את אשר אתה חיב לי:

29

ויפל חברו לפני רגליו ויבקש ממנו לאמר הארך לי אפך ואשלמה לך הכל:

30

והוא מאן וילך וישליכהו במשמר עד כי ישלם לו את חובו:

31

וחבריו העבדים ראו את הנעשה ויעצבו מאד ויבאו ויגידו לאדניהם את כל אשר נעשה:

32

ויקרא אליו אדניו ויאמר לו אתה העבד הרע את כל החוב ההוא השמטתי לך יען אשר בקשת ממני:

33

הלא היה לך גם אתה לרחם על העבד חברך כאשר רחמתי אני עליך:

34

ויקצף אדניו ויסגר אותו למיסרים עד כי ישלם את כל חובו:

35

ככה יעשה לכם גם אבי שבשמים אם לא תסלחו איש איש לאחיו בכל לבבכם את חטאתם:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977