בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

מתי 16

1

ויגשו הפרושים והצדוקים לנסותו וישאלו מאתו להראותם אות מן השמים:

2

ויען ויאמר להם בערב תאמרו יום צח יהיה כי אדמו השמים:

3

ובבקר תאמרו היום סער כי אדמו והתקדרו השמים חנפים אתם את פני השמים ידעתם לבחן ואתות העתים לא תוכלו:

4

דור רע ומנאף בקש לו אות ואות לא ינתן לו בלתי אם אות יונה הנביא ויעזבם וילך לו:

5

וכבוא התלמידים אל עבר הים שכחו לקחת אתם לחם:

6

ויאמר ישוע אליהם ראו והשמרו לכם משאר הפרושים והצדוקים:

7

ויחשבו בלבבם לאמר כי לא לקחנו אתנו לחם:

8

וידע ישוע ויאמר אליהם קטני האמונה מה תחשבו בלבבכם כי לא לקחתם אתכם לחם:

9

העוד לא תשכילו ולא תזכרו את חמשת ככרות הלחם לחמשת אלפי איש וכמה סלים נשאתם:

10

ואת שבע ככרות לחם לארבעת אלפי איש וכמה דודים נשאתם:

11

איך לא תבינו כי לא על הלחם אמרתי אליכם השמרו לכם משאר הפרושים והצדוקים:

12

אז הבינו כי לא אמר להשמר משאר הלחם כי אם מלמוד הפרושים והצדוקים:

13

ויהי כבוא ישוע אל גלילות קיסרין של פילפוס וישאל את תלמידיו לאמר מה אמרים האנשים עלי מי הוא בן האדם:

14

ויאמרו יש אמרים יוחנן המטביל הוא ואחרים אמרים אליהו ויש אמרים ירמיהו או אחד מן הנביאים:

15

ויאמר אליהם ואתם מה תאמרו מי אני:

16

ויען שמעון פטרוס ויאמר אתה הוא המשיח בן אלהים חיים:

17

ויען ויאמר אליו אשריך שמעון בר יונה כי בשר ודם לא גלה לך את זאת כי אם אבי שבשמים:

18

ואף אני אמר אליך כי אתה פטרוס ועל הסלע הזה אבנה את קהלתי ושערי שאול לא יגברו עליה:

19

ואתן לך את מפתחות מלכות השמים וכל אשר תאסר על הארץ אסור יהיה בשמים וכל אשר תתיר על הארץ מתר יהיה בשמים:

20

אז צוה את התלמידים בגערה לבלתי הגיד לאיש כי הוא ישוע המשיח:

21

מן העת ההיא החל ישוע להורות את תלמידיו שהוא צריך ללכת ירושלים ויענה הרבה בידי הזקנים והכהנים הגדולים והסופרים ויהרג וביום השלישי קום יקום:

22

ויקחהו פטרוס ויחל לגער בו לאמר חס לך אדני אל יהי לך כזאת:

23

ויפן ויאמר לפטרוס סור מעלי השטן למכשול אתה לי כי אין לבך לדברי אלהים כי אם לדברי בני אדם:

24

ויאמר ישוע אל תלמידיו איש כי יחפץ ללכת אחרי יכחש בנפשו ונשא את צלבו והלך אחרי:

25

כי כל אשר יחפץ להושיע את נפשו תאבד נפשו ממנו וכל אשר תאבד לו נפשו למעני הוא ימצאנה:

26

כי מה יועיל האדם כי יקנה את כל העולם ונפשו תשחת או מה יתן האדם פדיון נפשו:

27

כי עתיד בן האדם לבוא בכבוד אביו עם מלאכיו ואז ישלם לכל איש כמעשהו:

28

אמן אמר אני לכם כי יש מן העמדים פה אשר לא יטעמו מות עד כי יראו את בן האדם בא במלכותו:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977