מתי 14

1

בעת ההיא שמע הורדוס שר רבע המדינה את שמע ישוע:

2

ויאמר אל נעריו זה הוא יוחנן המטביל והוא קם מן המתים על כן הגבורות פעלות בו:

3

כי הורדוס תפש את יוחנן ויאסרהו וישימהו בבית הסהר בגלל הורודיה אשת פילפוס אחיו:

4

כי יוחנן אמר אליו לא נכון היתה לך לאשה:

5

ויבקש המיתו אך ירא את ההמון כי לנביא חשבו אתו:

6

ויהי ביום הלדת הורדוס ותרקד בת הורודיה בתוכם ותיטב בעיני הורדוס:

7

וישבע לה ויאמר מה תשאל נפשך ואתן לך:

8

ואמה שמה את הדברים בפיה ותשאל לאמר תנה לי פה בקערה את ראש יוחנן המטביל:

9

ויעצב המלך אך בעבור השבועה והמסבים עמו צוה לתת לה:

10

וישלח וישא את ראש יוחנן מעליו בבית הסהר:

11

ויביאו את ראשו בקערה ויתנו לנערה ותביאהו אל אמה:

12

ויגשו תלמידיו וישאו את גויתו ויקברוה וילכו ויגידו לישוע:

13

ויהי כשמעו את זאת ויסר משם באניה אל מקום חרבה לבדד וישמעו המון העם וילכו אחריו ברגליהם מן הערים:

14

ויצא ישוע וירא המון עם רב ויהמו מעיו עליהם וירפא את החלשים אשר בהם:

15

ויהי לפנות ערב ויגשו אליו תלמידיו ויאמרו המקום חרב וגם נטה היום שלחה את המון העם וילכו אל הכפרים לקנות להם אכל:

16

ויאמר אליהם אינם צריכים ללכת תנו אתם להם לאכל:

17

ויאמרו אליו אין לנו פה כי אם חמשת ככרות לחם ושני דגים:

18

ויאמר הביאום אלי הלם:

19

ויצו את העם לשבת על הדשא ויקח את חמשת ככרות הלחם ואת שני הדגים וישא עיניו השמימה ויברך ויפרס ויתן את הלחם לתלמידים והתלמידים נתנו לעם:

20

ויאכלו כלם וישבעו וישאו מן הפתותים הנותרים שנים עשר סלים מלאים:

21

והאכלים היו כחמשת אלפי איש מלבד הנשים והטף:

22

ויאץ ישוע בתלמידיו לרדת באניה לעבר לפניה אל עבר הים עד אשר ישלח את העם:

23

ואחרי שלחו את העם עלה ההרה בדד להתפלל ויהי ערב והוא לבדו שמה:

24

והאניה הלכה בתוך הים ותטרף מן הגלים כי הרוח לנגדה:

25

ויהי באשמרת הרביעית ויבא אליהם ישוע מתהלך על פני הים:

26

והתלמידים בראתם אותו מתהלך על פני הים נבהלו לאמר מראה רוח הוא ויצעקו מפחד:

27

וידבר ישוע פתאם אליהם חזקו כי אני הוא אל תיראו:

28

ויען פטרוס ויאמר אליו אם אתה הוא אדני צוה נא כי אבא אליך על המים:

29

ויאמר בוא וירד פטרוס מן האניה ויתהלך על המים לבוא אל ישוע:

30

ויהי כראתו את הרוח כי חזקה היא ויירא ויחל לטבע ויצעק לאמר אדני הושיעני:

31

וימהר ישוע לשלח את ידו ויחזק בו ויאמר אליו קטן האמונה למה לחק לבך:

32

הם עלו אל האניה והרוח שככה:

33

ואנשי האניה נגשו וישתחוו לו לאמר באמת בן אלהים אתה:

34

ויעברו את הים ויבאו ארצה גניסר:

35

ויכירו אתו אנשי המקום ההוא וישלחו אל כל סביבותיהם ויביאו אליו את כל החולים:

36

ויבקשו ממנו כי יגעו רק בציצת בגדו וכל הנגעים נושעו: