מתי 12

1

בעת ההיא עבר ישוע בין הקמה ביום השבת ותלמידיו רעבו ויחלו לקטף מלילת ויאכלו:

2

ויראו הפרושים ויאמרו לו הנה תלמידיך עשים את אשר אסור לעשות בשבת:

3

ויאמר אליהם הלא קראתם את אשר עשה דוד בהיתו רעב הוא והאנשים אשר אתו:

4

כי בא אל בית האלהים ויאכל את לחם הפנים אשר איננו מתר לו ולאנשיו לאכלה רק לכהנים לבדם:

5

או הלא קראתם בתורה כי בשבתות יחללו הכהנים את השבת במקדש ואין להם עון:

6

אבל אני אמר לכם כי יש פה גדול מן המקדש:

7

ולו ידעתם מה הוא חסד חפצתי ולא זבח לא הרשעתם את הנקים:

8

כי בן האדם הוא גם אדון השבת:

9

ויעבר משם אל בית כנסתם:

10

והנה שם איש אשר ידו יבשה וישאלוהו לאמר המתר לרפא בשבת למען ימצאו עליו שטנה:

11

ויאמר אליהם מי האיש בכם אשר לו כבש אחד ונפל בבור בשבת ולא יחזיק בו ויעלנו:

12

ומה יקר אדם מן הכבש לכן מתר להיטיב בשבת:

13

ויאמר אל האיש פשט את ידך ויפשט אתה ותרפא ותשב כידו האחרת:

14

ויצא הפרושים ויתיעצו עליו לאבדו:

15

וידע ישוע ויסר משם וילך אחריו המון עם רב וירפאם כלם:

16

ויצו אתם בגערה שלא יגלהו:

17

למלאת את אשר דבר ישעיהו הנביא לאמר:

18

הן עבדי בחרתי בו ידידי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו ומשפט לגוים יוציא:

19

לא יצעק ולא ישא ולא ישמע בחוץ קולו:

20

קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה עד יוציא לנצח משפט:

21

ולשמו גוים ייחלו:

22

אז הובא אליו איש עור ואלם אשר אחזו שד וירפאהו וידבר האלם וגם ראה:

23

וישתוממו כל המון העם ויאמרו הכי זה הוא בן דוד:

24

והפרושים כשמעם זאת אמרו זה איננו מגרש את השדים כי אם על ידי בעל זבוב שר השדים:

25

וישוע ידע את מחשבותם ויאמר אליהם כל ממלכה הנחלקה על עצמה תחרב וכל עיר ובית הנחלקים על עצמם לא יכונו:

26

והשטן אם יגרש את השטן נחלק על עצמו ואיככה תכון ממלכתו:

27

ואם אני מגרש את השדים בבעל זבוב בניכם במי הם מגרשים אתם על כן המה יהיו שפטיכם:

28

אך אם ברוח אלהים אני מגרש את השדים הנה הגיעה אליכם מלכות האלהים:

29

או איך יוכל איש לבוא לבית הגבור ולגזל את כליו אם לא יאסר בראשונה את הגבור ואחר ישסה את ביתו:

30

כל אשר איננו אתי הוא לנגדי ואשר איננו מכנס אתי הוא מפזר:

31

על כן אני אמר לכם כל חטא וגדוף יסלח לאדם אך גדוף הרוח לא יסלח לאדם:

32

וכל אשר ידבר דבר חרפה על בן האדם יסלח לו והמחרף את רוח הקדש לא יסלח לו לא בעולם הזה ולא בעולם הבא:

33

או עשו את העץ טוב ופריו טוב או עשו את העץ משחת ופריו משחת כי בפריו נכר העץ:

34

ילדי הצפעונים איכה תוכלו למלל טוב ואתם רעים כי משפעת הלב ימלל הפה:

35

האיש הטוב מאוצר לבו הטוב מוציא את הטוב והאיש הרע מאוצר הרע מוציא רע:

36

ואני אמר לכם כל מלה בטלה אשר ידברו בני האדם יתנו עליה חשבון ביום הדין:

37

כי מדבריך תצדק ומדבריך תחיב:

38

ויענו מן הסופרים והפרושים ויאמרו רבי חפצנו לראות אות מידך:

39

ויען ויאמר אליהם דור רע ומנאף מבקש לו אות ואות לא ינתן לו בלתי אם אות יונה הנביא:

40

כי כאשר היה יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות כן יהיה בן האדם בלב האדמה שלשה ימים ושלשה לילות:

41

אנשי נינוה יקומו במשפט עם הדור הזה וירשיעוהו כי הם שבו בקריאת יונה והנה פה גדול מיונה:

42

מלכת תימן תקום במשפט עם הדור הזה ותרשיענו כי באה מקצות הארץ לשמע את חכמה שלמה והנה פה גדול משלמה:

43

והרוח הטמאה אחרי צאתה מן האדם תשטט במקמות ציה לבקש לה מנוחה ולא תמצאנה:

44

אז תאמר אשובה אל ביתי אשר יצאתי משם ובאה ומצאה אתו מפנה ומטאטא ומהדר:

45

ואחר תלך ולקחה אליה שבע רוחות אחרות רעות ממנה ובאו ושכנו שם והיתה אחרית האדם ההוא רעה מראשיתו כן יהיה גם לדור הרע הזה:

46

עודנו מדבר אל המון העם והנה אמו ואחיו עמדו בחוץ מבקשים לדבר אתו:

47

ויגד אליו הנה אמך ואחיך עמדים בחוץ ומבקשים לדבר אתך:

48

ויען ויאמר אל האיש המגיד לו מי היא אמי ומי הם אחי:

49

ויט ידו על תלמידיו ויאמר הנה אמי ואחי:

50

כי כל אשר יעשה רצון אבי שבשמים הוא אחי ואחותי ואמי: