מתי 11

1

ויהי ככלות ישוע לצות את שנים עשר תלמידיו וילך משם ללמד ולקרא בעריהם:

2

ויוחנן שמע בבית הסהר את מעשי המשיח וישלח שנים מתלמידיו:

3

ויאמר אליו האתה הוא הבא אם נחכה לאחר:

4

ויען ישוע ויאמר להם לכו הגידו ליוחנן את אשר שמעתם וראיתם:

5

עורים ראים ופסחים מתהלכים מצרעים מטהרים וחרשים שומעין ומתים קמים ועניים מתבשרי ישועה הם:

6

ואשרי אשר לא יכשל בי:

7

המה הלכו להם וישוע החל לדבר אל המון העם על אדות יוחנן ויאמר מה זה יצאתם המדברה לראות הקנה אשר ינוע ברוח:

8

ואם לא מה זה יצאתם לראות האיש לבוש בגדי עדנים הנה הלבשים עדנים בבתי המלכים המה:

9

ואם לא מה זה יצאתם לראות אם איש נביא הן אני אמר לכם כי גם גדול הוא מנביא:

10

כי זה הוא אשר כתוב עליו הנני שלח מלאכי לפניך ופנה רדכך לפניך:

11

אמן אמר אני לכם לא קם בילודי אשה איש גדול מיוחנן המטביל אך הקטן במלכות השמים גדול הוא ממנו:

12

ומימי יוחנן המטביל עד הנה מלכות השמים נתפשה בחזקה והמתחזקים יחטפוה:

13

כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן נבאו:

14

ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבוא:

15

מי אשר אזנים לו לשמע ישמע:

16

ואל מי אדמה את הדור הזה דומה הוא לילדים הישבים בשוקים וקראים לחבריהם לאמר:

17

חללנו לכם בחלילים ולא רקדתם קוננו לכם קינה ולא ספדתם:

18

כי בא יוחנן לא אכל ולא שתה ויאמרו שד בו:

19

ויבא בן האדם והוא אכל ושתה ויאמרו הנה איש זולל וסבא ואהב מוכסים וחטאים ונצדקה החכמה מאת בניה:

20

אז החל לגער בערים אשר רב גבורותיו נעשו בתוכן ולא שבו:

21

אוי לך כורזין אוי לך בית צידה כי הגבורות אשר נעשו בקרבכן לו בצור ובצידון נעשו הלא כבר שבו בשק ואפר:

22

אבל אני אמר לכם כי ביום הדין יקל לצור וצידון יותר מכם:

23

ואת כפר נחום המרוממה עד השמים עד שאול תורדי כי הגבורות אשר נעשו בתוכך לו בסדום נעשו כי עתה עמדה על תלה עד היום הזה:

24

אבל אני אמר לכם כי ביום הדין יקל לאדמת סדום ממך:

25

בעת ההיא ענה ישוע ואמר אודך אבי אדון השמים והארץ כי הסתרת את אלה מן החכמים והנבונים וגליתם לעוללים:

26

הן אבי כי כן היה רצון לפניך:

27

הכל נמסר לי מאת אבי ואין מכיר את הבן בלתי האב ואין מכיר את האב בלתי הבן ואשר יחפץ הבן לגלותו לו:

28

לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם:

29

קבלו עליכם את עלי ולמדו ממני כי ענו ושפל רוח אנכי ותמצאו מרגוע לנפשתיכם:

30

כי עלי נעים הוא וקל משאי: