מתי 10

1

ויקרא אליו את שנים עשר תלמידיו ויתן להם שלטן על רוחות הטמאה לגרשם ולרפוא כל חלי וכל מדוה:

2

ואלה שמות שנים עשר השליחים הראשון שמעון הנקרא פטרוס ואנדרי אחיו יעקב בן זבדי ויוחנן אחיו:

3

פילפוס ובר תלמי תומא ומתי המוכס יעקב בן חלפי ולבי המכנה תדי:

4

שמעון הקני ויהודה איש קריות אשר גם מסר אתו:

5

את שנים העשר האלה שלח ישוע ויצו אתם לאמר אל דרך הגוים אל תלכו ואל עיר השמרונים אל תבאו:

6

כי אם לכו אל הצאן האבדות לבית ישראל:

7

ובלכתכם קראו לאמר למכות השמים קרבה לבוא:

8

רפאו את החולים טהרו את המצרעים הקימו את המתים ואת השדים גרשו חנם לקחתם חנם תתנו:

9

לא תקחו זהב ולא כסף ולא נחשת בחגוריכם:

10

ולא תרמיל לדרך ולא שתי כתנות ולא נעלים ולא מטה כי שוה הפעל די מחיתו:

11

וכל עיר וכפר אשר תבאו שמה דרשו מי הוא הראוי לזה בתוכה ושם שבו עד כי תצאו:

12

ובבואכם אל הבית שאלו לו לשלום:

13

והיה אם ראוי הבית יבוא עליו שלומכם ואם איננו ראוי שלומכם אליכם ישוב:

14

וכל אשר לא יקבל אתכם ולא ישמע לדבריכם צאו לכם מן הבית ההוא ומן העיר ההיא ונערו את עפר רגליכם:

15

אמן אמר אני לכם כי יקל לארץ סדום ועמרה ביום הדין מן העיר ההיא:

16

הנני שלח אתכם ככבשים בין הזאבים לכן היו ערומים כנחשים ותמימים כיונים:

17

והשמרו לכם מבני האדם כי ימסרו אתכם לסנהדריות ויכו אתכם בשוטים בבתי כנסיותיהם:

18

ולפני משלים ומלכים תובאו למעני לעדות להם ולגוים:

19

וכי ימסרו אתכם אל תדאגו איך ומה תדברו כי ינתן לכם בשעה ההיא את אשר תדברו:

20

כי לא אתם הם המדברים כי רוח אביכם הוא המדבר בפיכם:

21

והיה אח ימסר את אחיו למות ואב ימסר את בנו וקמו בנים באבותם וימיתו אותם:

22

והייתם שנואים לכל אדם למען שמי והמחכה עד עת קץ הוא יושע:

23

ואם ירדפו אתכם בעיר אחת נוסו לעיר אחרת כי אמן אמר אני לכם לא תכלו לעבר ערי ישראל עד כי יבוא בן האדם:

24

אין תלמיד עלה על רבו ועבד על אדניו:

25

דיו לתלמיד להיות כרבו ולעבד להיות כאדניו אם לבעל הבית קראו בעל זבוב אף לאנשי ביתו:

26

על כן לא תיראום כי אין דבר מכסה אשר לא יגלה ואין נעלם אשר לא יודע:

27

את אשר אני אמר לכם בחשך דברו באור ואשר ילחש לאזניכם השמיעו על הגגות:

28

ואל תיראי מן ההרגים את הגוף ואת הנפש לא יוכלו להרג אך תיראו את אשר יוכל לאבד גם את הנפש גם את הגוף בגיהנם:

29

הלא תמכרנה שתי צפרים באסר ואחת מהנה לא תפול ארצה מבלעדי אביכם:

30

ואתם גם שערות ראשכם נמנות כלן:

31

לכן אל תיראו הנכם יקרים מצפרים רבות:

32

הן כל אשר יודה בי לפני האדם אודה בו גם אני לפני אבי שבשמים:

33

ואשר יכחש בי לפני האדם אכחש בו גם אני לפני אבי שבשמים:

34

אל תחשבו כי באתי להטיל שלום בארץ לא באתי להטיל שלום כי אם חרב:

35

כי באתי להפריד איש מאביו ובת מאמה וכלה מחמותה:

36

ואיבי איש אנשי ביתו:

37

האהב את אביו ואת אמו יותר ממני איננו כדי לי והאהב את בנו ובתו יותר ממני איננו כדי לי:

38

ואשר לא יקח את צלבו והלך אחרי איננו כדי לי:

39

המצא את נפשו יאבדנה והמאבד את נפשו למעני הוא ימצאנה:

40

המקבל אתכם אותי הוא מקבל והמקבל אותי הוא מקבל את אשר שלחני:

41

המקבל נביא לשם נביא שכר נביא יקח והמקבל צדיק לשם צדיק שכר צדיק יקח:

42

והמשקה את אחד הקטנים האלה רק כוס מים קרים לשם תלמיד אמן אמר אני לכם כי לא יאבד שכרו: