במדבר 8

1

וידבר יהוה אל משה לאמר:

2

דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות:

3

ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרתיה כאשר צוה יהוה את משה:

4

וזה מעשה המנרה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה יהוה את משה כן עשה את המנרה:

5

וידבר יהוה אל משה לאמר:

6

קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אתם:

7

וכה תעשה להם לטהרם הזה עליהם מי חטאת והעבירו תער על כל בשרם וכבסו בגדיהם והטהרו:

8

ולקחו פר בן בקר ומנחתו סלת בלולה בשמן ופר שני בן בקר תקח לחטאת:

9

והקרבת את הלוים לפני אהל מועד והקהלת את כל עדת בני ישראל:

10

והקרבת את הלוים לפני יהוה וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוים:

11

והניף אהרן את הלוים תנופה לפני יהוה מאת בני ישראל והיו לעבד את עבדת יהוה:

12

והלוים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים ועשה את האחד חטאת ואת האחד עלה ליהוה לכפר על הלוים:

13

והעמדת את הלוים לפני אהרן ולפני בניו והנפת אתם תנופה ליהוה:

14

והבדלת את הלוים מתוך בני ישראל והיו לי הלוים:

15

ואחרי כן יבאו הלוים לעבד את אהל מועד וטהרת אתם והנפת אתם תנופה:

16

כי נתנים נתנים המה לי מתוך בני ישראל תחת פטרת כל רחם בכור כל מבני ישראל לקחתי אתם לי:

17

כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אתם לי:

18

ואקח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל:

19

ואתנה את הלוים נתנים לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל לעבד את עבדת בני ישראל באהל מועד ולכפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקדש:

20

ויעש משה ואהרן וכל עדת בני ישראל ללוים ככל אשר צוה יהוה את משה ללוים כן עשו להם בני ישראל:

21

ויתחטאו הלוים ויכבסו בגדיהם וינף אהרן אתם תנופה לפני יהוה ויכפר עליהם אהרן לטהרם:

22

ואחרי כן באו הלוים לעבד את עבדתם באהל מועד לפני אהרן ולפני בניו כאשר צוה יהוה את משה על הלוים כן עשו להם:

23

וידבר יהוה אל משה לאמר:

24

זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבוא לצבא צבא בעבדת אהל מועד:

25

ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבדה ולא יעבד עוד:

26

ושרת את אחיו באהל מועד לשמר משמרת ועבדה לא יעבד ככה תעשה ללוים במשמרתם: