במדבר 7

1

ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשחם ויקדש אתם:

2

ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם הם נשיאי המטת הם העמדים על הפקדים:

3

ויביאו את קרבנם לפני יהוה שש עגלת צב ושני עשר בקר עגלה על שני הנשאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן:

4

ויאמר יהוה אל משה לאמר:

5

קח מאתם והיו לעבד את עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל הלוים איש כפי עבדתו:

6

ויקח משה את העגלת ואת הבקר ויתן אותם אל הלוים:

7

את שתי העגלת ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבדתם:

8

ואת ארבע העגלת ואת שמנת הבקר נתן לבני מררי כפי עבדתם ביד איתמר בן אהרן הכהן:

9

ולבני קהת לא נתן כי עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו:

10

ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את קרבנם לפני המזבח:

11

ויאמר יהוה אל משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנכת המזבח:

12

ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה:

13

וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:

14

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:

15

פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה:

16

שעיר עזים אחד לחטאת:

17

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נחשון בן עמינדב:

18

ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר:

19

הקרב את קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:

20

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:

21

פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה:

22

שעיר עזים אחד לחטאת:

23

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נתנאל בן צוער:

24

ביום השלישי נשיא לבני זבולן אליאב בן חלן:

25

קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:

26

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:

27

פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה:

28

שעיר עזים אחד לחטאת:

29

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליאב בן חלן:

30

ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור:

31

קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:

32

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:

33

פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה:

34

שעיר עזים אחד לחטאת:

35

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליצור בן שדיאור:

36

ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורישדי:

37

קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:

38

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:

39

פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה:

40

שעיר עזים אחד לחטאת:

41

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן שלמיאל בן צורישדי:

42

ביום הששי נשיא לבני גד אליסף בן דעואל:

43

קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:

44

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:

45

פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה:

46

שעיר עזים אחד לחטאת:

47

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליסף בן דעואל:

48

ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד:

49

קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:

50

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:

51

פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה:

52

שעיר עזים אחד לחטאת:

53

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אלישמע בן עמיהוד:

54

ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור:

55

קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:

56

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:

57

פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה:

58

שעיר עזים אחד לחטאת:

59

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן גמליאל בן פדהצור:

60

ביום התשיעי נשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני:

61

קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:

62

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:

63

פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה:

64

שעיר עזים אחד לחטאת:

65

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אבידן בן גדעני:

66

ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי:

67

קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:

68

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:

69

פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה:

70

שעיר עזים אחד לחטאת:

71

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן עמישדי:

72

ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן:

73

קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:

74

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:

75

פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה:

76

שעיר עזים אחד לחטאת:

77

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן פגעיאל בן עכרן:

78

ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן:

79

קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה:

80

כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת:

81

פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה:

82

שעיר עזים אחד לחטאת:

83

ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחירע בן עינן:

84

זאת חנכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל קערת כסף שתים עשרה מזרקי כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה:

85

שלשים ומאה הקערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע מאות בשקל הקדש:

86

כפות זהב שתים עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל זהב הכפות עשרים ומאה:

87

כל הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים עשר כבשים בני שנה שנים עשר ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת:

88

וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים אילם ששים עתדים ששים כבשים בני שנה ששים זאת חנכת המזבח אחרי המשח אתו:

89

ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו: