במדבר 33

1

אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן:

2

ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם:

3

ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים:

4

ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם כל בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים:

5

ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסכת:

6

ויסעו מסכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר:

7

ויסעו מאתם וישב על פי החירת אשר על פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל:

8

ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה:

9

ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם:

10

ויסעו מאילם ויחנו על ים סוף:

11

ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין:

12

ויסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה:

13

ויסעו מדפקה ויחנו באלוש:

14

ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא היה שם מים לעם לשתות:

15

ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני:

16

ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה:

17

ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת:

18

ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה:

19

ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ:

20

ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה:

21

ויסעו מלבנה ויחנו ברסה:

22

ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה:

23

ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר:

24

ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה:

25

ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת:

26

ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת:

27

ויסעו מתחת ויחנו בתרח:

28

ויסעו מתרח ויחנו במתקה:

29

ויסעו ממתקה ויחנו בחשמנה:

30

ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות:

31

ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן:

32

ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד:

33

ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה:

34

ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה:

35

ויסעו מעברנה ויחנו בעציון גבר:

36

ויסעו מעציון גבר ויחנו במדבר צן הוא קדש:

37

ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום:

38

ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי יהוה וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש:

39

ואהרן בן שלש ועשרים ומאת שנה במתו בהר ההר:

40

וישמע הכנעני מלך ערד והוא ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל:

41

ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה:

42

ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן:

43

ויסעו מפונן ויחנו באבת:

44

ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים בגבול מואב:

45

ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד:

46

ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה:

47

ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו:

48

ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו:

49

ויחנו על הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב:

50

וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר:

51

דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען:

52

והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכתם תאבדו ואת כל במתם תשמידו:

53

והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה:

54

והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו:

55

ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה:

56

והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם: