במדבר 32

1

ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה:

2

ויבאו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמר:

3

עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובען:

4

הארץ אשר הכה יהוה לפני עדת ישראל ארץ מקנה הוא ולעבדיך מקנה:

5

ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחזה אל תעברנו את הירדן:

6

ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה:

7

ולמה תנואון את לב בני ישראל מעבר אל הארץ אשר נתן להם יהוה:

8

כה עשו אבתיכם בשלחי אתם מקדש ברנע לראות את הארץ:

9

ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארץ אשר נתן להם יהוה:

10

ויחר אף יהוה ביום ההוא וישבע לאמר:

11

אם יראו האנשים העלים ממצרים מבן עשרים שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא מלאו אחרי:

12

בלתי כלב בן יפנה הקנזי ויהושע בן נון כי מלאו אחרי יהוה:

13

ויחר אף יהוה בישראל וינעם במדבר ארבעים שנה עד תם כל הדור העשה הרע בעיני יהוה:

14

והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף יהוה אל ישראל:

15

כי תשובן מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר ושחתם לכל העם הזה:

16

ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו:

17

ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאנם אל מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפני ישבי הארץ:

18

לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו:

19

כי לא ננחל אתם מעבר לירדן והלאה כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה:

20

ויאמר אליהם משה אם תעשון את הדבר הזה אם תחלצו לפני יהוה למלחמה:

21

ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני יהוה עד הורישו את איביו מפניו:

22

ונכבשה הארץ לפני יהוה ואחר תשבו והייתם נקיים מיהוה ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני יהוה:

23

ואם לא תעשון כן הנה חטאתם ליהוה ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם:

24

בנו לכם ערים לטפכם וגדרת לצנאכם והיצא מפיכם תעשו:

25

ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמר עבדיך יעשו כאשר אדני מצוה:

26

טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד:

27

ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני יהוה למלחמה כאשר אדני דבר:

28

ויצו להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל:

29

ויאמר משה אלהם אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני יהוה ונכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחזה:

30

ואם לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתככם בארץ כנען:

31

ויענו בני גד ובני ראובן לאמר את אשר דבר יהוה אל עבדיך כן נעשה:

32

נחנו נעבר חלוצים לפני יהוה ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן:

33

ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחן מלך האמרי ואת ממלכת עוג מלך הבשן הארץ לעריה בגבלת ערי הארץ סביב:

34

ויבנו בני גד את דיבן ואת עטרת ואת ערער:

35

ואת עטרת שופן ואת יעזר ויגבהה:

36

ואת בית נמרה ואת בית הרן ערי מבצר וגדרת צאן:

37

ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלא ואת קריתים:

38

ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם ואת שבמה ויקראו בשמת את שמות הערים אשר בנו:

39

וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה וילכדה ויורש את האמרי אשר בה:

40

ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה וישב בה:

41

ויאיר בן מנשה הלך וילכד את חותיהם ויקרא אתהן חות יאיר:

42

ונבח הלך וילכד את קנת ואת בנתיה ויקרא לה נבח בשמו: