במדבר 3

1

ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר יהוה את משה בהר סיני:

2

ואלה שמות בני אהרן הבכור נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר:

3

אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר מלא ידם לכהן:

4

וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם:

5

וידבר יהוה אל משה לאמר:

6

הקרב את מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו:

7

ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אהל מועד לעבד את עבדת המשכן:

8

ושמרו את כל כלי אהל מועד ואת משמרת בני ישראל לעבד את עבדת המשכן:

9

ונתתה את הלוים לאהרן ולבניו נתונם נתונם המה לו מאת בני ישראל:

10

ואת אהרן ואת בניו תפקד ושמרו את כהנתם והזר הקרב יומת:

11

וידבר יהוה אל משה לאמר:

12

ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים:

13

כי לי כל בכור ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו אני יהוה:

14

וידבר יהוה אל משה במדבר סיני לאמר:

15

פקד את בני לוי לבית אבתם למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם:

16

ויפקד אתם משה על פי יהוה כאשר צוה:

17

ויהיו אלה בני לוי בשמתם גרשון וקהת ומררי:

18

ואלה שמות בני גרשון למשפחתם לבני ושמעי:

19

ובני קהת למשפחתם עמרם ויצהר חברון ועזיאל:

20

ובני מררי למשפחתם מחלי ומושי אלה הם משפחת הלוי לבית אבתם:

21

לגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי אלה הם משפחת הגרשני:

22

פקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה פקדיהם שבעת אלפים וחמש מאות:

23

משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה:

24

ונשיא בית אב לגרשני אליסף בן לאל:

25

ומשמרת בני גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו ומסך פתח אהל מועד:

26

וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו:

27

ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי:

28

במספר כל זכר מבן חדש ומעלה שמנת אלפים ושש מאות שמרי משמרת הקדש:

29

משפחת בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה:

30

ונשיא בית אב למשפחת הקהתי אליצפן בן עזיאל:

31

ומשמרתם הארן והשלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבדתו:

32

ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש:

33

למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי אלה הם משפחת מררי:

34

ופקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה ששת אלפים ומאתים:

35

ונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בן אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה:

36

ופקדת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל כליו וכל עבדתו:

37

ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם:

38

והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת:

39

כל פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה שנים ועשרים אלף:

40

ויאמר יהוה אל משה פקד כל בכר זכר לבני ישראל מבן חדש ומעלה ושא את מספר שמתם:

41

ולקחת את הלוים לי אני יהוה תחת כל בכר בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל:

42

ויפקד משה כאשר צוה יהוה אתו את כל בכר בבני ישראל:

43

ויהי כל בכור זכר במספר שמות מבן חדש ומעלה לפקדיהם שנים ועשרים אלף שלשה ושבעים ומאתים:

44

וידבר יהוה אל משה לאמר:

45

קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם והיו לי הלוים אני יהוה:

46

ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים העדפים על הלוים מבכור בני ישראל:

47

ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת בשקל הקדש תקח עשרים גרה השקל:

48

ונתתה הכסף לאהרן ולבניו פדויי העדפים בהם:

49

ויקח משה את כסף הפדיום מאת העדפים על פדויי הלוים:

50

מאת בכור בני ישראל לקח את הכסף חמשה וששים ושלש מאות ואלף בשקל הקדש:

51

ויתן משה את כסף הפדים לאהרן ולבניו על פי יהוה כאשר צוה יהוה את משה: