במדבר 29

1

ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם:

2

ועשיתם עלה לריח ניחח ליהוה פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם:

3

ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל:

4

ועשרון אחד לכבש האחד לשבעת הכבשים:

5

ושעיר עזים אחד חטאת לכפר עליכם:

6

מלבד עלת החדש ומנחתה ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם כמשפטם לריח ניחח אשה ליהוה:

7

ובעשור לחדש השביעי הזה מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם כל מלאכה לא תעשו:

8

והקרבתם עלה ליהוה ריח ניחח פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם יהיו לכם:

9

ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל האחד:

10

עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים:

11

שעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכפרים ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם:

12

ובחמשה עשר יום לחדש השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים:

13

והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם יהיו:

14

ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל האחד לשני האילם:

15

ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר כבשים:

16

ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה:

17

וביום השני פרים בני בקר שנים עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם:

18

ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט:

19

ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיהם:

20

וביום השלישי פרים עשתי עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם:

21

ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט:

22

ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה:

23

וביום הרביעי פרים עשרה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם:

24

מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט:

25

ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה:

26

וביום החמישי פרים תשעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם:

27

ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט:

28

ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה:

29

וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם:

30

ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט:

31

ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכיה:

32

וביום השביעי פרים שבעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם:

33

ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפטם:

34

ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה:

35

ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו:

36

והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם:

37

מנחתם ונסכיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט:

38

ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה:

39

אלה תעשו ליהוה במועדיכם לבד מנדריכם ונדבתיכם לעלתיכם ולמנחתיכם ולנסכיכם ולשלמיכם:

40

ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה: