במדבר 28

1

וידבר יהוה אל משה לאמר:

2

צו את בני ישראל ואמרת אלהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב לי במועדו:

3

ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו ליהוה כבשים בני שנה תמימם שנים ליום עלה תמיד:

4

את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים:

5

ועשירית האיפה סלת למנחה בלולה בשמן כתית רביעת ההין:

6

עלת תמיד העשיה בהר סיני לריח ניחח אשה ליהוה:

7

ונסכו רביעת ההין לכבש האחד בקדש הסך נסך שכר ליהוה:

8

ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחח ליהוה:

9

וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימם ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו:

10

עלת שבת בשבתו על עלת התמיד ונסכה:

11

ובראשי חדשיכם תקריבו עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם:

12

ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לפר האחד ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לאיל האחד:

13

ועשרן עשרון סלת מנחה בלולה בשמן לכבש האחד עלה ריח ניחח אשה ליהוה:

14

ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר ושלישת ההין לאיל ורביעת ההין לכבש יין זאת עלת חדש בחדשו לחדשי השנה:

15

ושעיר עזים אחד לחטאת ליהוה על עלת התמיד יעשה ונסכו:

16

ובחדש הראשון בארבעה עשר יום לחדש פסח ליהוה:

17

ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג שבעת ימים מצות יאכל:

18

ביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו:

19

והקרבתם אשה עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימם יהיו לכם:

20

ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל תעשו:

21

עשרון עשרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים:

22

ושעיר חטאת אחד לכפר עליכם:

23

מלבד עלת הבקר אשר לעלת התמיד תעשו את אלה:

24

כאלה תעשו ליום שבעת ימים לחם אשה ריח ניחח ליהוה על עולת התמיד יעשה ונסכו:

25

וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו:

26

וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ליהוה בשבעתיכם מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו:

27

והקרבתם עולה לריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שנים איל אחד שבעה כבשים בני שנה:

28

ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד שני עשרנים לאיל האחד:

29

עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים:

30

שעיר עזים אחד לכפר עליכם:

31

מלבד עלת התמיד ומנחתו תעשו תמימם יהיו לכם ונסכיהם: