במדבר 27

1

ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחת מנשה בן יוסף ואלה שמות בנתיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה:

2

ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאם וכל העדה פתח אהל מועד לאמר:

3

אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על יהוה בעדת קרח כי בחטאו מת ובנים לא היו לו:

4

למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה לנו אחזה בתוך אחי אבינו:

5

ויקרב משה את משפטן לפני יהוה:

6

ויאמר יהוה אל משה לאמר:

7

כן בנות צלפחד דברת נתן תתן להם אחזת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את נחלת אביהן להן:

8

ואל בני ישראל תדבר לאמר איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו:

9

ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו:

10

ואם אין לו אחים ונתתם את נחלתו לאחי אביו:

11

ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אתה והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר צוה יהוה את משה:

12

ויאמר יהוה אל משה עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל:

13

וראיתה אתה ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן אחיך:

14

כאשר מריתם פי במדבר צן במריבת העדה להקדישני במים לעיניהם הם מי מריבת קדש מדבר צן:

15

וידבר משה אל יהוה לאמר:

16

יפקד יהוה אלהי הרוחת לכל בשר איש על העדה:

17

אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת יהוה כצאן אשר אין להם רעה:

18

ויאמר יהוה אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו:

19

והעמדת אתו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצויתה אתו לעיניהם:

20

ונתתה מהודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל:

21

ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט האורים לפני יהוה על פיו יצאו ועל פיו יבאו הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה:

22

ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ויקח את יהושע ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה:

23

ויסמך את ידיו עליו ויצוהו כאשר דבר יהוה ביד משה: