בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

במדבר 26

1

ויהי אחרי המגפה ויאמר יהוה אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר:

2

שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל יצא צבא בישראל:

3

וידבר משה ואלעזר הכהן אתם בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר:

4

מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהוה את משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים:

5

ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי:

6

לחצרן משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי:

7

אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים:

8

ובני פלוא אליאב:

9

ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא דתן ואבירם קרואי העדה אשר הצו על משה ועל אהרן בעדת קרח בהצתם על יהוה:

10

ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת קרח במות העדה באכל האש את חמשים ומאתים איש ויהיו לנס:

11

ובני קרח לא מתו:

12

בני שמעון למשפחתם לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליכין משפחת היכיני:

13

לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי:

14

אלה משפחת השמעני שנים ועשרים אלף ומאתים:

15

בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני:

16

לאזני משפחת האזני לערי משפחת הערי:

17

לארוד משפחת הארודי לאראלי משפחת האראלי:

18

אלה משפחת בני גד לפקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות:

19

בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען:

20

ויהיו בני יהודה למשפחתם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי:

21

ויהיו בני פרץ לחצרן משפחת החצרני לחמול משפחת החמולי:

22

אלה משפחת יהודה לפקדיהם ששה ושבעים אלף וחמש מאות:

23

בני יששכר למשפחתם תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני:

24

לישוב משפחת הישובי לשמרן משפחת השמרני:

25

אלה משפחת יששכר לפקדיהם ארבעה וששים אלף ושלש מאות:

26

בני זבולן למשפחתם לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלני ליחלאל משפחת היחלאלי:

27

אלה משפחת הזבולני לפקדיהם ששים אלף וחמש מאות:

28

בני יוסף למשפחתם מנשה ואפרים:

29

בני מנשה למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את גלעד לגלעד משפחת הגלעדי:

30

אלה בני גלעד איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי:

31

ואשריאל משפחת האשראלי ושכם משפחת השכמי:

32

ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי:

33

וצלפחד בן חפר לא היו לו בנים כי אם בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה:

34

אלה משפחת מנשה ופקדיהם שנים וחמשים אלף ושבע מאות:

35

אלה בני אפרים למשפחתם לשותלח משפחת השתלחי לבכר משפחת הבכרי לתחן משפחת התחני:

36

ואלה בני שותלח לערן משפחת הערני:

37

אלה משפחת בני אפרים לפקדיהם שנים ושלשים אלף וחמש מאות אלה בני יוסף למשפחתם:

38

בני בנימן למשפחתם לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי:

39

לשפופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי:

40

ויהיו בני בלע ארד ונעמן משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי:

41

אלה בני בנימן למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות:

42

אלה בני דן למשפחתם לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחת דן למשפחתם:

43

כל משפחת השוחמי לפקדיהם ארבעה וששים אלף וארבע מאות:

44

בני אשר למשפחתם לימנה משפחת הימנה לישוי משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי:

45

לבני בריעה לחבר משפחת החברי למלכיאל משפחת המלכיאלי:

46

ושם בת אשר שרח:

47

אלה משפחת בני אשר לפקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות:

48

בני נפתלי למשפחתם ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני:

49

ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת השלמי:

50

אלה משפחת נפתלי למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף וארבע מאות:

51

אלה פקודי בני ישראל שש מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים:

52

וידבר יהוה אל משה לאמר:

53

לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות:

54

לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו:

55

אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו:

56

על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט:

57

ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי:

58

אלה משפחת לוי משפחת הלבני משפחת החברני משפחת המחלי משפחת המושי משפחת הקרחי וקהת הולד את עמרם:

59

ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם:

60

ויולד לאהרן את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר:

61

וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני יהוה:

62

ויהיו פקדיהם שלשה ועשרים אלף כל זכר מבן חדש ומעלה כי לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא נתן להם נחלה בתוך בני ישראל:

63

אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו:

64

ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני:

65

כי אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977