במדבר 25

1

וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב:

2

ותקראן לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן:

3

ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר אף יהוה בישראל:

4

ויאמר יהוה אל משה קח את כל ראשי העם והוקע אותם ליהוה נגד השמש וישב חרון אף יהוה מישראל:

5

ויאמר משה אל שפטי ישראל הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור:

6

והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בכים פתח אהל מועד:

7

וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו:

8

ויבא אחר איש ישראל אל הקבה וידקר את שניהם את איש ישראל ואת האשה אל קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל:

9

ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף:

10

וידבר יהוה אל משה לאמר:

11

פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי:

12

לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום:

13

והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל:

14

ושם איש ישראל המכה אשר הכה את המדינית זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעני:

15

ושם האשה המכה המדינית כזבי בת צור ראש אמות בית אב במדין הוא:

16

וידבר יהוה אל משה לאמר:

17

צרור את המדינים והכיתם אותם:

18

כי צררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור ועל דבר כזבי בת נשיא מדין אחתם המכה ביום המגפה על דבר פעור: