במדבר 24

1

וירא בלעם כי טוב בעיני יהוה לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל המדבר פניו:

2

וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים:

3

וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין:

4

נאם שמע אמרי אל אשר מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים:

5

מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל:

6

כנחלים נטיו כגנת עלי נהר כאהלים נטע יהוה כארזים עלי מים:

7

יזל מים מדליו וזרעו במים רבים וירם מאגג מלכו ותנשא מלכתו:

8

אל מוציאו ממצרים כתועפת ראם לו יאכל גוים צריו ועצמתיהם יגרם וחציו ימחץ:

9

כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור:

10

ויחר אף בלק אל בלעם ויספק את כפיו ויאמר בלק אל בלעם לקב איבי קראתיך והנה ברכת ברך זה שלש פעמים:

11

ועתה ברח לך אל מקומך אמרתי כבד אכבדך והנה מנעך יהוה מכבוד:

12

ויאמר בלעם אל בלק הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אלי דברתי לאמר:

13

אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי יהוה לעשות טובה או רעה מלבי אשר ידבר יהוה אתו אדבר:

14

ועתה הנני הולך לעמי לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים:

15

וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין:

16

נאם שמע אמרי אל וידע דעת עליון מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים:

17

אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת:

18

והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר איביו וישראל עשה חיל:

19

וירד מיעקב והאביד שריד מעיר:

20

וירא את עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אבד:

21

וירא את הקיני וישא משלו ויאמר איתן מושבך ושים בסלע קנך:

22

כי אם יהיה לבער קין עד מה אשור תשבך:

23

וישא משלו ויאמר אוי מי יחיה משמו אל:

24

וצים מיד כתים וענו אשור וענו עבר וגם הוא עדי אבד:

25

ויקם בלעם וילך וישב למקמו וגם בלק הלך לדרכו: