במדבר 23

1

ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים:

2

ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח:

3

ויאמר בלעם לבלק התיצב על עלתך ואלכה אולי יקרה יהוה לקראתי ודבר מה יראני והגדתי לך וילך שפי:

4

ויקר אלהים אל בלעם ויאמר אליו את שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל במזבח:

5

וישם יהוה דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר:

6

וישב אליו והנה נצב על עלתו הוא וכל שרי מואב:

7

וישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם לכה ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל:

8

מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם יהוה:

9

כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב:

10

מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו:

11

ויאמר בלק אל בלעם מה עשית לי לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך:

12

ויען ויאמר הלא את אשר ישים יהוה בפי אתו אשמר לדבר:

13

ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו לי משם:

14

ויקחהו שדה צפים אל ראש הפסגה ויבן שבעה מזבחת ויעל פר ואיל במזבח:

15

ויאמר אל בלק התיצב כה על עלתך ואנכי אקרה כה:

16

ויקר יהוה אל בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר:

17

ויבא אליו והנו נצב על עלתו ושרי מואב אתו ויאמר לו בלק מה דבר יהוה:

18

וישא משלו ויאמר קום בלק ושמע האזינה עדי בנו צפר:

19

לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה:

20

הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה:

21

לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל יהוה אלהיו עמו ותרועת מלך בו:

22

אל מוציאם ממצרים כתועפת ראם לו:

23

כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל:

24

הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה:

25

ויאמר בלק אל בלעם גם קב לא תקבנו גם ברך לא תברכנו:

26

ויען בלעם ויאמר אל בלק הלא דברתי אליך לאמר כל אשר ידבר יהוה אתו אעשה:

27

ויאמר בלק אל בלעם לכה נא אקחך אל מקום אחר אולי יישר בעיני האלהים וקבתו לי משם:

28

ויקח בלק את בלעם ראש הפעור הנשקף על פני הישימן:

29

ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים:

30

ויעש בלק כאשר אמר בלעם ויעל פר ואיל במזבח: