במדבר 21

1

וישמע הכנעני מלך ערד ישב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי:

2

וידר ישראל נדר ליהוה ויאמר אם נתן תתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם:

3

וישמע יהוה בקול ישראל ויתן את הכנעני ויחרם אתהם ואת עריהם ויקרא שם המקום חרמה:

4

ויסעו מהר ההר דרך ים סוף לסבב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך:

5

וידבר העם באלהים ובמשה למה העליתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלקל:

6

וישלח יהוה בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימת עם רב מישראל:

7

ויבא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דברנו ביהוה ובך התפלל אל יהוה ויסר מעלינו את הנחש ויתפלל משה בעד העם:

8

ויאמר יהוה אל משה עשה לך שרף ושים אתו על נס והיה כל הנשוך וראה אתו וחי:

9

ויעש משה נחש נחשת וישמהו על הנס והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחשת וחי:

10

ויסעו בני ישראל ויחנו באבת:

11

ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים במדבר אשר על פני מואב ממזרח השמש:

12

משם נסעו ויחנו בנחל זרד:

13

משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היצא מגבול האמרי כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמרי:

14

על כן יאמר בספר מלחמת יהוה את והב בסופה ואת הנחלים ארנון:

15

ואשד הנחלים אשר נטה לשבת ער ונשען לגבול מואב:

16

ומשם בארה הוא הבאר אשר אמר יהוה למשה אסף את העם ואתנה להם מים:

17

אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה:

18

באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחקק במשענתם וממדבר מתנה:

19

וממתנה נחליאל ומנחליאל במות:

20

ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה ונשקפה על פני הישימן:

21

וישלח ישראל מלאכים אל סיחן מלך האמרי לאמר:

22

אעברה בארצך לא נטה בשדה ובכרם לא נשתה מי באר בדרך המלך נלך עד אשר נעבר גבלך:

23

ולא נתן סיחן את ישראל עבר בגבלו ויאסף סיחן את כל עמו ויצא לקראת ישראל המדברה ויבא יהצה וילחם בישראל:

24

ויכהו ישראל לפי חרב ויירש את ארצו מארנן עד יבק עד בני עמון כי עז גבול בני עמון:

25

ויקח ישראל את כל הערים האלה וישב ישראל בכל ערי האמרי בחשבון ובכל בנתיה:

26

כי חשבון עיר סיחן מלך האמרי הוא והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו עד ארנן:

27

על כן יאמרו המשלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון:

28

כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחן אכלה ער מואב בעלי במות ארנן:

29

אוי לך מואב אבדת עם כמוש נתן בניו פליטם ובנתיו בשבית למלך אמרי סיחון:

30

ונירם אבד חשבון עד דיבון ונשים עד נפח אשר עד מידבא:

31

וישב ישראל בארץ האמרי:

32

וישלח משה לרגל את יעזר וילכדו בנתיה ויירש את האמרי אשר שם:

33

ויפנו ויעלו דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתם הוא וכל עמו למלחמה אדרעי:

34

ויאמר יהוה אל משה אל תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון:

35

ויכו אתו ואת בניו ואת כל עמו עד בלתי השאיר לו שריד ויירשו את ארצו: