במדבר 20

1

ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם:

2

ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן:

3

וירב העם עם משה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני יהוה:

4

ולמה הבאתם את קהל יהוה אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו:

5

ולמה העליתנו ממצרים להביא אתנו אל המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון ומים אין לשתות:

6

ויבא משה ואהרן מפני הקהל אל פתח אהל מועד ויפלו על פניהם וירא כבוד יהוה אליהם:

7

וידבר יהוה אל משה לאמר:

8

קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם:

9

ויקח משה את המטה מלפני יהוה כאשר צוהו:

10

ויקהלו משה ואהרן את הקהל אל פני הסלע ויאמר להם שמעו נא המרים המן הסלע הזה נוציא לכם מים:

11

וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם:

12

ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם:

13

המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את יהוה ויקדש בם:

14

וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו:

15

וירדו אבתינו מצרימה ונשב במצרים ימים רבים וירעו לנו מצרים ולאבתינו:

16

ונצעק אל יהוה וישמע קלנו וישלח מלאך ויצאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך:

17

נעברה נא בארצך לא נעבר בשדה ובכרם ולא נשתה מי באר דרך המלך נלך לא נטה ימין ושמאול עד אשר נעבר גבולך:

18

ויאמר אליו אדום לא תעבר בי פן בחרב אצא לקראתך:

19

ויאמרו אליו בני ישראל במסלה נעלה ואם מימיך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם רק אין דבר ברגלי אעברה:

20

ויאמר לא תעבר ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה:

21

וימאן אדום נתן את ישראל עבר בגבלו ויט ישראל מעליו:

22

ויסעו מקדש ויבאו בני ישראל כל העדה הר ההר:

23

ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן בהר ההר על גבול ארץ אדום לאמר:

24

יאסף אהרן אל עמיו כי לא יבא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתם את פי למי מריבה:

25

קח את אהרן ואת אלעזר בנו והעל אתם הר ההר:

26

והפשט את אהרן את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו ואהרן יאסף ומת שם:

27

ויעש משה כאשר צוה יהוה ויעלו אל הר ההר לעיני כל העדה:

28

ויפשט משה את אהרן את בגדיו וילבש אתם את אלעזר בנו וימת אהרן שם בראש ההר וירד משה ואלעזר מן ההר:

29

ויראו כל העדה כי גוע אהרן ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל: