במדבר 2

1

וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר:

2

איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו:

3

והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב:

4

וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות:

5

והחנים עליו מטה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן צוער:

6

וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות:

7

מטה זבולן ונשיא לבני זבולן אליאב בן חלן:

8

וצבאו ופקדיו שבעה וחמשים אלף וארבע מאות:

9

כל הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת אלפים וארבע מאות לצבאתם ראשנה יסעו:

10

דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור:

11

וצבאו ופקדיו ששה וארבעים אלף וחמש מאות:

12

והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורי שדי:

13

וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות:

14

ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן דעואל:

15

וצבאו ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים:

16

כל הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע מאות וחמשים לצבאתם ושנים יסעו:

17

ונסע אהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן יסעו איש על ידו לדגליהם:

18

דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד:

19

וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות:

20

ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור:

21

וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים:

22

ומטה בנימן ונשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני:

23

וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות:

24

כל הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו:

25

דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי:

26

וצבאו ופקדיהם שנים וששים אלף ושבע מאות:

27

והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן:

28

וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות:

29

ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן:

30

וצבאו ופקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות:

31

כל הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ושש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם:

32

אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם כל פקודי המחנת לצבאתם שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים:

33

והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה:

34

ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתיו על בית אבתיו: