במדבר 17

1

וידבר יהוה אל משה לאמר:

2

דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל נשיאהם לבית אבתם שנים עשר מטות איש את שמו תכתב על מטהו:

3

ואת שם אהרן תכתב על מטה לוי כי מטה אחד לראש בית אבותם:

4

והנחתם באהל מועד לפני העדות אשר אועד לכם שמה:

5

והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח והשכתי מעלי את תלנות בני ישראל אשר הם מלינם עליכם:

6

וידבר משה אל בני ישראל ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד מטה לנשיא אחד לבית אבתם שנים עשר מטות ומטה אהרן בתוך מטותם:

7

וינח משה את המטת לפני יהוה באהל העדת:

8

ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים:

9

ויצא משה את כל המטת מלפני יהוה אל כל בני ישראל ויראו ויקחו איש מטהו:

10

ויאמר יהוה אל משה השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי ותכל תלונתם מעלי ולא ימתו:

11

ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו כן עשה:

12

ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו:

13

כל הקרב הקרב אל משכן יהוה ימות האם תמנו לגוע: