בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

במדבר 15

1

וידבר יהוה אל משה לאמר:

2

דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל ארץ מושבתיכם אשר אני נתן לכם:

3

ועשיתם אשה ליהוה עלה או זבח לפלא נדר או בנדבה או במעדיכם לעשות ריח ניחח ליהוה מן הבקר או מן הצאן:

4

והקריב המקריב קרבנו ליהוה מנחה סלת עשרון בלול ברבעית ההין שמן:

5

ויין לנסך רביעית ההין תעשה על העלה או לזבח לכבש האחד:

6

או לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרנים בלולה בשמן שלשית ההין:

7

ויין לנסך שלשית ההין תקריב ריח ניחח ליהוה:

8

וכי תעשה בן בקר עלה או זבח לפלא נדר או שלמים ליהוה:

9

והקריב על בן הבקר מנחה סלת שלשה עשרנים בלול בשמן חצי ההין:

10

ויין תקריב לנסך חצי ההין אשה ריח ניחח ליהוה:

11

ככה יעשה לשור האחד או לאיל האחד או לשה בכבשים או בעזים:

12

כמספר אשר תעשו ככה תעשו לאחד כמספרם:

13

כל האזרח יעשה ככה את אלה להקריב אשה ריח ניחח ליהוה:

14

וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם לדרתיכם ועשה אשה ריח ניחח ליהוה כאשר תעשו כן יעשה:

15

הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר חקת עולם לדרתיכם ככם כגר יהיה לפני יהוה:

16

תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם:

17

וידבר יהוה אל משה לאמר:

18

דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם בבאכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה:

19

והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה ליהוה:

20

ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה כתרומת גרן כן תרימו אתה:

21

מראשית ערסתיכם תתנו ליהוה תרומה לדרתיכם:

22

וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה אשר דבר יהוה אל משה:

23

את כל אשר צוה יהוה אליכם ביד משה מן היום אשר צוה יהוה והלאה לדרתיכם:

24

והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעלה לריח ניחח ליהוה ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר עזים אחד לחטת:

25

וכפר הכהן על כל עדת בני ישראל ונסלח להם כי שגגה הוא והם הביאו את קרבנם אשה ליהוה וחטאתם לפני יהוה על שגגתם:

26

ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה:

27

ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת:

28

וכפר הכהן על הנפש השגגת בחטאה בשגגה לפני יהוה לכפר עליו ונסלח לו:

29

האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם תורה אחת יהיה לכם לעשה בשגגה:

30

והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את יהוה הוא מגדף ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמה:

31

כי דבר יהוה בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה:

32

ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקשש עצים ביום השבת:

33

ויקריבו אתו המצאים אתו מקשש עצים אל משה ואל אהרן ואל כל העדה:

34

ויניחו אתו במשמר כי לא פרש מה יעשה לו:

35

ויאמר יהוה אל משה מות יומת האיש רגום אתו באבנים כל העדה מחוץ למחנה:

36

ויציאו אתו כל העדה אל מחוץ למחנה וירגמו אתו באבנים וימת כאשר צוה יהוה את משה:

37

ויאמר יהוה אל משה לאמר:

38

דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת:

39

והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם:

40

למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם:

41

אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977