במדבר 13

1

וידבר יהוה אל משה לאמר:

2

שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם:

3

וישלח אתם משה ממדבר פארן על פי יהוה כלם אנשים ראשי בני ישראל המה:

4

ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור:

5

למטה שמעון שפט בן חורי:

6

למטה יהודה כלב בן יפנה:

7

למטה יששכר יגאל בן יוסף:

8

למטה אפרים הושע בן נון:

9

למטה בנימן פלטי בן רפוא:

10

למטה זבולן גדיאל בן סודי:

11

למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי:

12

למטה דן עמיאל בן גמלי:

13

למטה אשר סתור בן מיכאל:

14

למטה נפתלי נחבי בן ופסי:

15

למטה גד גאואל בן מכי:

16

אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון יהושע:

17

וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר:

18

וראיתם את הארץ מה הוא ואת העם הישב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב:

19

ומה הארץ אשר הוא ישב בה הטובה הוא אם רעה ומה הערים אשר הוא יושב בהנה הבמחנים אם במבצרים:

20

ומה הארץ השמנה הוא אם רזה היש בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי בכורי ענבים:

21

ויעלו ויתרו את הארץ ממדבר צן עד רחב לבא חמת:

22

ויעלו בנגב ויבא עד חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים:

23

ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו במוט בשנים ומן הרמנים ומן התאנים:

24

למקום ההוא קרא נחל אשכול על אדות האשכול אשר כרתו משם בני ישראל:

25

וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום:

26

וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פארן קדשה וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ:

27

ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא וזה פריה:

28

אפס כי עז העם הישב בארץ והערים בצרות גדלת מאד וגם ילדי הענק ראינו שם:

29

עמלק יושב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והאמרי יושב בהר והכנעני ישב על הים ועל יד הירדן:

30

ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אתה כי יכול נוכל לה:

31

והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו:

32

ויוציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה ארץ אכלת יושביה הוא וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות:

33

ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם: