במדבר 12

1

ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח:

2

ויאמרו הרק אך במשה דבר יהוה הלא גם בנו דבר וישמע יהוה:

3

והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה:

4

ויאמר יהוה פתאם אל משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל מועד ויצאו שלשתם:

5

וירד יהוה בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם:

6

ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם יהוה במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו:

7

לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא:

8

פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידת ותמנת יהוה יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה:

9

ויחר אף יהוה בם וילך:

10

והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשלג ויפן אהרן אל מרים והנה מצרעת:

11

ויאמר אהרן אל משה בי אדני אל נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו:

12

אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו:

13

ויצעק משה אל יהוה לאמר אל נא רפא נא לה:

14

ויאמר יהוה אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף:

15

ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסע עד האסף מרים:

16

ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן: