במדבר 1

1

וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר:

2

שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם:

3

מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן:

4

ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא:

5

ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שדיאור:

6

לשמעון שלמיאל בן צורישדי:

7

ליהודה נחשון בן עמינדב:

8

ליששכר נתנאל בן צוער:

9

לזבולן אליאב בן חלן:

10

לבני יוסף לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור:

11

לבנימן אבידן בן גדעני:

12

לדן אחיעזר בן עמישדי:

13

לאשר פגעיאל בן עכרן:

14

לגד אליסף בן דעואל:

15

לנפתלי אחירע בן עינן:

16

אלה קריאי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם:

17

ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות:

18

ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על משפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם:

19

כאשר צוה יהוה את משה ויפקדם במדבר סיני:

20

ויהיו בני ראובן בכר ישראל תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:

21

פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים אלף וחמש מאות:

22

לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם פקדיו במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:

23

פקדיהם למטה שמעון תשעה וחמשים אלף ושלש מאות:

24

לבני גד תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:

25

פקדיהם למטה גד חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים:

26

לבני יהודה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:

27

פקדיהם למטה יהודה ארבעה ושבעים אלף ושש מאות:

28

לבני יששכר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:

29

פקדיהם למטה יששכר ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות:

30

לבני זבולן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:

31

פקדיהם למטה זבולן שבעה וחמשים אלף וארבע מאות:

32

לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:

33

פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות:

34

לבני מנשה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:

35

פקדיהם למטה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים:

36

לבני בנימן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:

37

פקדיהם למטה בנימן חמשה ושלשים אלף וארבע מאות:

38

לבני דן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:

39

פקדיהם למטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות:

40

לבני אשר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:

41

פקדיהם למטה אשר אחד וארבעים אלף וחמש מאות:

42

בני נפתלי תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:

43

פקדיהם למטה נפתלי שלשה וחמשים אלף וארבע מאות:

44

אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש אחד לבית אבתיו היו:

45

ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל:

46

ויהיו כל הפקדים שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים:

47

והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם:

48

וידבר יהוה אל משה לאמר:

49

אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל:

50

ואתה הפקד את הלוים על משכן העדת ועל כל כליו ועל כל אשר לו המה ישאו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו:

51

ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת:

52

וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאתם:

53

והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות:

54

ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו: