מלאכי 4

1

כי הנה היום בא בער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות אשר לא יעזב להם שרש וענף:

2

וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק:

3

ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עשה אמר יהוה צבאות:

4

זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על כל ישראל חקים ומשפטים:

5

הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא:

6

והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא והכיתי את הארץ חרם: