זכריה 9

1

משא דבר יהוה בארץ חדרך ודמשק מנחתו כי ליהוה עין אדם וכל שבטי ישראל:

2

וגם חמת תגבל בה צר וצידון כי חכמה מאד:

3

ותבן צר מצור לה ותצבר כסף כעפר וחרוץ כטיט חוצות:

4

הנה אדני יורשנה והכה בים חילה והיא באש תאכל:

5

תרא אשקלון ותירא ועזה ותחיל מאד ועקרון כי הביש מבטה ואבד מלך מעזה ואשקלון לא תשב:

6

וישב ממזר באשדוד והכרתי גאון פלשתים:

7

והסרתי דמיו מפיו ושקציו מבין שניו ונשאר גם הוא לאלהינו והיה כאלף ביהודה ועקרון כיבוסי:

8

וחניתי לביתי מצבה מעבר ומשב ולא יעבר עליהם עוד נגש כי עתה ראיתי בעיני:

9

גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות:

10

והכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלם ונכרתה קשת מלחמה ודבר שלום לגוים ומשלו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ:

11

גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו:

12

שובו לבצרון אסירי התקוה גם היום מגיד משנה אשיב לך:

13

כי דרכתי לי יהודה קשת מלאתי אפרים ועוררתי בניך ציון על בניך יון ושמתיך כחרב גבור:

14

ויהוה עליהם יראה ויצא כברק חצו ואדני יהוה בשופר יתקע והלך בסערות תימן:

15

יהוה צבאות יגן עליהם ואכלו וכבשו אבני קלע ושתו המו כמו יין ומלאו כמזרק כזויות מזבח:

16

והושיעם יהוה אלהיהם ביום ההוא כצאן עמו כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו:

17

כי מה טובו ומה יפיו דגן בחורים ותירוש ינובב בתלות: