חגי 1

1

בשנת שתים לדריוש המלך בחדש הששי ביום אחד לחדש היה דבר יהוה ביד חגי הנביא אל זרבבל בן שאלתיאל פחת יהודה ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמר:

2

כה אמר יהוה צבאות לאמר העם הזה אמרו לא עת בא עת בית יהוה להבנות:

3

ויהי דבר יהוה ביד חגי הנביא לאמר:

4

העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב:

5

ועתה כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על דרכיכם:

6

זרעתם הרבה והבא מעט אכול ואין לשבעה שתו ואין לשכרה לבוש ואין לחם לו והמשתכר משתכר אל צרור נקוב:

7

כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על דרכיכם:

8

עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וארצה בו ואכבד אמר יהוה:

9

פנה אל הרבה והנה למעט והבאתם הבית ונפחתי בו יען מה נאם יהוה צבאות יען ביתי אשר הוא חרב ואתם רצים איש לביתו:

10

על כן עליכם כלאו שמים מטל והארץ כלאה יבולה:

11

ואקרא חרב על הארץ ועל ההרים ועל הדגן ועל התירוש ועל היצהר ועל אשר תוציא האדמה ועל האדם ועל הבהמה ועל כל יגיע כפים:

12

וישמע זרבבל בן שלתיאל ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול וכל שארית העם בקול יהוה אלהיהם ועל דברי חגי הנביא כאשר שלחו יהוה אלהיהם וייראו העם מפני יהוה:

13

ויאמר חגי מלאך יהוה במלאכות יהוה לעם לאמר אני אתכם נאם יהוה:

14

ויער יהוה את רוח זרבבל בן שלתיאל פחת יהודה ואת רוח יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול ואת רוח כל שארית העם ויבאו ויעשו מלאכה בבית יהוה צבאות אלהיהם:

15

ביום עשרים וארבעה לחדש בששי בשנת שתים לדריוש המלך: