חבקוק 2

1

על משמרתי אעמדה ואתיצבה על מצור ואצפה לראות מה ידבר בי ומה אשיב על תוכחתי:

2

ויענני יהוה ויאמר כתוב חזון ובאר על הלחות למען ירוץ קורא בו:

3

כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא לא יאחר:

4

הנה עפלה לא ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה:

5

ואף כי היין בוגד גבר יהיר ולא ינוה אשר הרחיב כשאול נפשו והוא כמות ולא ישבע ויאסף אליו כל הגוים ויקבץ אליו כל העמים:

6

הלוא אלה כלם עליו משל ישאו ומליצה חידות לו ויאמר הוי המרבה לא לו עד מתי ומכביד עליו עבטיט:

7

הלוא פתע יקומו נשכיך ויקצו מזעזעיך והיית למשסות למו:

8

כי אתה שלות גוים רבים ישלוך כל יתר עמים מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה:

9

הוי בצע בצע רע לביתו לשום במרום קנו להנצל מכף רע:

10

יעצת בשת לביתך קצות עמים רבים וחוטא נפשך:

11

כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה:

12

הוי בנה עיר בדמים וכונן קריה בעולה:

13

הלוא הנה מאת יהוה צבאות וייגעו עמים בדי אש ולאמים בדי ריק יעפו:

14

כי תמלא הארץ לדעת את כבוד יהוה כמים יכסו על ים:

15

הוי משקה רעהו מספח חמתך ואף שכר למען הביט על מעוריהם:

16

שבעת קלון מכבוד שתה גם אתה והערל תסוב עליך כוס ימין יהוה וקיקלון על כבודך:

17

כי חמס לבנון יכסך ושד בהמות יחיתן מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה:

18

מה הועיל פסל כי פסלו יצרו מסכה ומורה שקר כי בטח יצר יצרו עליו לעשות אלילים אלמים:

19

הוי אמר לעץ הקיצה עורי לאבן דומם הוא יורה הנה הוא תפוש זהב וכסף וכל רוח אין בקרבו:

20

ויהוה בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ: