מיכה 7

1

אללי לי כי הייתי כאספי קיץ כעללת בציר אין אשכול לאכול בכורה אותה נפשי:

2

אבד חסיד מן הארץ וישר באדם אין כלם לדמים יארבו איש את אחיהו יצודו חרם:

3

על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא ויעבתוה:

4

טובם כחדק ישר ממסוכה יום מצפיך פקדתך באה עתה תהיה מבוכתם:

5

אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משכבת חיקך שמר פתחי פיך:

6

כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה איבי איש אנשי ביתו:

7

ואני ביהוה אצפה אוחילה לאלהי ישעי ישמעני אלהי:

8

אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך יהוה אור לי:

9

זעף יהוה אשא כי חטאתי לו עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי יוציאני לאור אראה בצדקתו:

10

ותרא איבתי ותכסה בושה האמרה אלי איו יהוה אלהיך עיני תראינה בה עתה תהיה למרמס כטיט חוצות:

11

יום לבנות גדריך יום ההוא ירחק חק:

12

יום הוא ועדיך יבוא למני אשור וערי מצור ולמני מצור ועד נהר וים מים והר ההר:

13

והיתה הארץ לשממה על ישביה מפרי מעלליהם:

14

רעה עמך בשבטך צאן נחלתך שכני לבדד יער בתוך כרמל ירעו בשן וגלעד כימי עולם:

15

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות:

16

יראו גוים ויבשו מכל גבורתם ישימו יד על פה אזניהם תחרשנה:

17

ילחכו עפר כנחש כזחלי ארץ ירגזו ממסגרתיהם אל יהוה אלהינו יפחדו ויראו ממך:

18

מי אל כמוך נשא עון ועבר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא:

19

ישוב ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל חטאותם:

20

תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם: