מיכה 6

1

שמעו נא את אשר יהוה אמר קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך:

2

שמעו הרים את ריב יהוה והאתנים מסדי ארץ כי ריב ליהוה עם עמו ועם ישראל יתוכח:

3

עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי:

4

כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים:

5

עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות יהוה:

6

במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה:

7

הירצה יהוה באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי:

8

הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך:

9

קול יהוה לעיר יקרא ותושיה יראה שמך שמעו מטה ומי יעדה:

10

עוד האש בית רשע אצרות רשע ואיפת רזון זעומה:

11

האזכה במאזני רשע ובכיס אבני מרמה:

12

אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו שקר ולשונם רמיה בפיהם:

13

וגם אני החליתי הכותך השמם על חטאתך:

14

אתה תאכל ולא תשבע וישחך בקרבך ותסג ולא תפליט ואשר תפלט לחרב אתן:

15

אתה תזרע ולא תקצור אתה תדרך זית ולא תסוך שמן ותירוש ולא תשתה יין:

16

וישתמר חקות עמרי וכל מעשה בית אחאב ותלכו במעצותם למען תתי אתך לשמה וישביה לשרקה וחרפת עמי תשאו: