מיכה 5

1

עתה תתגדדי בת גדוד מצור שם עלינו בשבט יכו על הלחי את שפט ישראל:

2

ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם:

3

לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל:

4

ועמד ורעה בעז יהוה בגאון שם יהוה אלהיו וישבו כי עתה יגדל עד אפסי ארץ:

5

והיה זה שלום אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בארמנתינו והקמנו עליו שבעה רעים ושמנה נסיכי אדם:

6

ורעו את ארץ אשור בחרב ואת ארץ נמרד בפתחיה והציל מאשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בגבולנו:

7

והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים עלי עשב אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם:

8

והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל:

9

תרם ידך על צריך וכל איביך יכרתו:

10

והיה ביום ההוא נאם יהוה והכרתי סוסיך מקרבך והאבדתי מרכבתיך:

11

והכרתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך:

12

והכרתי כשפים מידך ומעוננים לא יהיו לך:

13

והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך ולא תשתחוה עוד למעשה ידיך:

14

ונתשתי אשיריך מקרבך והשמדתי עריך:

15

ועשיתי באף ובחמה נקם את הגוים אשר לא שמעו: