יונה 1

1

ויהי דבר יהוה אל יונה בן אמתי לאמר:

2

קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני:

3

ויקם יונה לברח תרשישה מלפני יהוה וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני יהוה:

4

ויהוה הטיל רוח גדולה אל הים ויהי סער גדול בים והאניה חשבה להשבר:

5

וייראו המלחים ויזעקו איש אל אלהיו ויטלו את הכלים אשר באניה אל הים להקל מעליהם ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם:

6

ויקרב אליו רב החבל ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא אל אלהיך אולי יתעשת האלהים לנו ולא נאבד:

7

ויאמרו איש אל רעהו לכו ונפילה גורלות ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו ויפלו גורלות ויפל הגורל על יונה:

8

ויאמרו אליו הגידה נא לנו באשר למי הרעה הזאת לנו מה מלאכתך ומאין תבוא מה ארצך ואי מזה עם אתה:

9

ויאמר אליהם עברי אנכי ואת יהוה אלהי השמים אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה:

10

וייראו האנשים יראה גדולה ויאמרו אליו מה זאת עשית כי ידעו האנשים כי מלפני יהוה הוא ברח כי הגיד להם:

11

ויאמרו אליו מה נעשה לך וישתק הים מעלינו כי הים הולך וסער:

12

ויאמר אליהם שאוני והטילני אל הים וישתק הים מעליכם כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם:

13

ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכלו כי הים הולך וסער עליהם:

14

ויקראו אל יהוה ויאמרו אנה יהוה אל נא נאבדה בנפש האיש הזה ואל תתן עלינו דם נקיא כי אתה יהוה כאשר חפצת עשית:

15

וישאו את יונה ויטלהו אל הים ויעמד הים מזעפו:

16

וייראו האנשים יראה גדולה את יהוה ויזבחו זבח ליהוה וידרו נדרים:

17

וימן יהוה דג גדול לבלע את יונה ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות: