עמוס 8

1

כה הראני אדני יהוה והנה כלוב קיץ:

2

ויאמר מה אתה ראה עמוס ואמר כלוב קיץ ויאמר יהוה אלי בא הקץ אל עמי ישראל לא אוסיף עוד עבור לו:

3

והילילו שירות היכל ביום ההוא נאם אדני יהוה רב הפגר בכל מקום השליך הס:

4

שמעו זאת השאפים אביון ולשבית ענוי ארץ:

5

לאמר מתי יעבר החדש ונשבירה שבר והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה:

6

לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעלים ומפל בר נשביר:

7

נשבע יהוה בגאון יעקב אם אשכח לנצח כל מעשיהם:

8

העל זאת לא תרגז הארץ ואבל כל יושב בה ועלתה כאר כלה ונגרשה ונשקה כיאור מצרים:

9

והיה ביום ההוא נאם אדני יהוה והבאתי השמש בצהרים והחשכתי לארץ ביום אור:

10

והפכתי חגיכם לאבל וכל שיריכם לקינה והעליתי על כל מתנים שק ועל כל ראש קרחה ושמתיה כאבל יחיד ואחריתה כיום מר:

11

הנה ימים באים נאם אדני יהוה והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמע את דברי יהוה:

12

ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר יהוה ולא ימצאו:

13

ביום ההוא תתעלפנה הבתולת היפות והבחורים בצמא:

14

הנשבעים באשמת שמרון ואמרו חי אלהיך דן וחי דרך באר שבע ונפלו ולא יקומו עוד: