בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

עמוס 7

1

כה הראני אדני יהוה והנה יוצר גבי בתחלת עלות הלקש והנה לקש אחר גזי המלך:

2

והיה אם כלה לאכול את עשב הארץ ואמר אדני יהוה סלח נא מי יקום יעקב כי קטן הוא:

3

נחם יהוה על זאת לא תהיה אמר יהוה:

4

כה הראני אדני יהוה והנה קרא לרב באש אדני יהוה ותאכל את תהום רבה ואכלה את החלק:

5

ואמר אדני יהוה חדל נא מי יקום יעקב כי קטן הוא:

6

נחם יהוה על זאת גם היא לא תהיה אמר אדני יהוה:

7

כה הראני והנה אדני נצב על חומת אנך ובידו אנך:

8

ויאמר יהוה אלי מה אתה ראה עמוס ואמר אנך ויאמר אדני הנני שם אנך בקרב עמי ישראל לא אוסיף עוד עבור לו:

9

ונשמו במות ישחק ומקדשי ישראל יחרבו וקמתי על בית ירבעם בחרב:

10

וישלח אמציה כהן בית אל אל ירבעם מלך ישראל לאמר קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו:

11

כי כה אמר עמוס בחרב ימות ירבעם וישראל גלה יגלה מעל אדמתו:

12

ויאמר אמציה אל עמוס חזה לך ברח לך אל ארץ יהודה ואכל שם לחם ושם תנבא:

13

ובית אל לא תוסיף עוד להנבא כי מקדש מלך הוא ובית ממלכה הוא:

14

ויען עמוס ויאמר אל אמציה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי כי בוקר אנכי ובולס שקמים:

15

ויקחני יהוה מאחרי הצאן ויאמר אלי יהוה לך הנבא אל עמי ישראל:

16

ועתה שמע דבר יהוה אתה אמר לא תנבא על ישראל ולא תטיף על בית ישחק:

17

לכן כה אמר יהוה אשתך בעיר תזנה ובניך ובנתיך בחרב יפלו ואדמתך בחבל תחלק ואתה על אדמה טמאה תמות וישראל גלה יגלה מעל אדמתו:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977