עמוס 6

1

הוי השאננים בציון והבטחים בהר שמרון נקבי ראשית הגוים ובאו להם בית ישראל:

2

עברו כלנה וראו ולכו משם חמת רבה ורדו גת פלשתים הטובים מן הממלכות האלה אם רב גבולם מגבלכם:

3

המנדים ליום רע ותגישון שבת חמס:

4

השכבים על מטות שן וסרחים על ערשותם ואכלים כרים מצאן ועגלים מתוך מרבק:

5

הפרטים על פי הנבל כדויד חשבו להם כלי שיר:

6

השתים במזרקי יין וראשית שמנים ימשחו ולא נחלו על שבר יוסף:

7

לכן עתה יגלו בראש גלים וסר מרזח סרוחים:

8

נשבע אדני יהוה בנפשו נאם יהוה אלהי צבאות מתאב אנכי את גאון יעקב וארמנתיו שנאתי והסגרתי עיר ומלאה:

9

והיה אם יותרו עשרה אנשים בבית אחד ומתו:

10

ונשאו דודו ומסרפו להוציא עצמים מן הבית ואמר לאשר בירכתי הבית העוד עמך ואמר אפס ואמר הס כי לא להזכיר בשם יהוה:

11

כי הנה יהוה מצוה והכה הבית הגדול רסיסים והבית הקטן בקעים:

12

הירצון בסלע סוסים אם יחרוש בבקרים כי הפכתם לראש משפט ופרי צדקה ללענה:

13

השמחים ללא דבר האמרים הלוא בחזקנו לקחנו לנו קרנים:

14

כי הנני מקים עליכם בית ישראל נאם יהוה אלהי הצבאות גוי ולחצו אתכם מלבוא חמת עד נחל הערבה: