עמוס 5

1

שמעו את הדבר הזה אשר אנכי נשא עליכם קינה בית ישראל:

2

נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל נטשה על אדמתה אין מקימה:

3

כי כה אמר אדני יהוה העיר היצאת אלף תשאיר מאה והיוצאת מאה תשאיר עשרה לבית ישראל:

4

כי כה אמר יהוה לבית ישראל דרשוני וחיו:

5

ואל תדרשו בית אל והגלגל לא תבאו ובאר שבע לא תעברו כי הגלגל גלה יגלה ובית אל יהיה לאון:

6

דרשו את יהוה וחיו פן יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מכבה לבית אל:

7

ההפכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו:

8

עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו:

9

המבליג שד על עז ושד על מבצר יבוא:

10

שנאו בשער מוכיח ודבר תמים יתעבו:

11

לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו ממנו בתי גזית בניתם ולא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולא תשתו את יינם:

12

כי ידעתי רבים פשעיכם ועצמים חטאתיכם צררי צדיק לקחי כפר ואביונים בשער הטו:

13

לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה היא:

14

דרשו טוב ואל רע למען תחיו ויהי כן יהוה אלהי צבאות אתכם כאשר אמרתם:

15

שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן יהוה אלהי צבאות שארית יוסף:

16

לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות אדני בכל רחבות מספד ובכל חוצות יאמרו הו הו וקראו אכר אל אבל ומספד אל יודעי נהי:

17

ובכל כרמים מספד כי אעבר בקרבך אמר יהוה:

18

הוי המתאוים את יום יהוה למה זה לכם יום יהוה הוא חשך ולא אור:

19

כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש:

20

הלא חשך יום יהוה ולא אור ואפל ולא נגה לו:

21

שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרתיכם:

22

כי אם תעלו לי עלות ומנחתיכם לא ארצה ושלם מריאיכם לא אביט:

23

הסר מעלי המון שריך וזמרת נבליך לא אשמע:

24

ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן:

25

הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל:

26

ונשאתם את סכות מלככם ואת כיון צלמיכם כוכב אלהיכם אשר עשיתם לכם:

27

והגליתי אתכם מהלאה לדמשק אמר יהוה אלהי צבאות שמו: