הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977
← 8

ויקרא 9

10 →
1

ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל:

2

ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם והקרב לפני יהוה:

3

ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימם לעלה:

4

ושור ואיל לשלמים לזבח לפני יהוה ומנחה בלולה בשמן כי היום יהוה נראה אליכם:

5

ויקחו את אשר צוה משה אל פני אהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני יהוה:

6

ויאמר משה זה הדבר אשר צוה יהוה תעשו וירא אליכם כבוד יהוה:

7

ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עלתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את קרבן העם וכפר בעדם כאשר צוה יהוה:

8

ויקרב אהרן אל המזבח וישחט את עגל החטאת אשר לו:

9

ויקרבו בני אהרן את הדם אליו ויטבל אצבעו בדם ויתן על קרנות המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח:

10

ואת החלב ואת הכלית ואת היתרת מן הכבד מן החטאת הקטיר המזבחה כאשר צוה יהוה את משה:

11

ואת הבשר ואת העור שרף באש מחוץ למחנה:

12

וישחט את העלה וימצאו בני אהרן אליו את הדם ויזרקהו על המזבח סביב:

13

ואת העלה המציאו אליו לנתחיה ואת הראש ויקטר על המזבח:

14

וירחץ את הקרב ואת הכרעים ויקטר על העלה המזבחה:

15

ויקרב את קרבן העם ויקח את שעיר החטאת אשר לעם וישחטהו ויחטאהו כראשון:

16

ויקרב את העלה ויעשה כמשפט:

17

ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר על המזבח מלבד עלת הבקר:

18

וישחט את השור ואת האיל זבח השלמים אשר לעם וימצאו בני אהרן את הדם אליו ויזרקהו על המזבח סביב:

19

ואת החלבים מן השור ומן האיל האליה והמכסה והכלית ויתרת הכבד:

20

וישימו את החלבים על החזות ויקטר החלבים המזבחה:

21

ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרן תנופה לפני יהוה כאשר צוה משה:

22

וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם וירד מעשת החטאת והעלה והשלמים:

23

ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד יהוה אל כל העם:

24

ותצא אש מלפני יהוה ותאכל על המזבח את העלה ואת החלבים וירא כל העם וירנו ויפלו על פניהם:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977