ויקרא 27

1

וידבר יהוה אל משה לאמר:

2

דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש כי יפלא נדר בערכך נפשת ליהוה:

3

והיה ערכך הזכר מבן עשרים שנה ועד בן ששים שנה והיה ערכך חמשים שקל כסף בשקל הקדש:

4

ואם נקבה הוא והיה ערכך שלשים שקל:

5

ואם מבן חמש שנים ועד בן עשרים שנה והיה ערכך הזכר עשרים שקלים ולנקבה עשרת שקלים:

6

ואם מבן חדש ועד בן חמש שנים והיה ערכך הזכר חמשה שקלים כסף ולנקבה ערכך שלשת שקלים כסף:

7

ואם מבן ששים שנה ומעלה אם זכר והיה ערכך חמשה עשר שקל ולנקבה עשרה שקלים:

8

ואם מך הוא מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך אתו הכהן על פי אשר תשיג יד הנדר יעריכנו הכהן:

9

ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן ליהוה כל אשר יתן ממנו ליהוה יהיה קדש:

10

לא יחליפנו ולא ימיר אתו טוב ברע או רע בטוב ואם המר ימיר בהמה בבהמה והיה הוא ותמורתו יהיה קדש:

11

ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קרבן ליהוה והעמיד את הבהמה לפני הכהן:

12

והעריך הכהן אתה בין טוב ובין רע כערכך הכהן כן יהיה:

13

ואם גאל יגאלנה ויסף חמישתו על ערכך:

14

ואיש כי יקדש את ביתו קדש ליהוה והעריכו הכהן בין טוב ובין רע כאשר יעריך אתו הכהן כן יקום:

15

ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו:

16

ואם משדה אחזתו יקדיש איש ליהוה והיה ערכך לפי זרעו זרע חמר שערים בחמשים שקל כסף:

17

אם משנת היבל יקדיש שדהו כערכך יקום:

18

ואם אחר היבל יקדיש שדהו וחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרת עד שנת היבל ונגרע מערכך:

19

ואם גאל יגאל את השדה המקדיש אתו ויסף חמשית כסף ערכך עליו וקם לו:

20

ואם לא יגאל את השדה ואם מכר את השדה לאיש אחר לא יגאל עוד:

21

והיה השדה בצאתו ביבל קדש ליהוה כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו:

22

ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו יקדיש ליהוה:

23

וחשב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היבל ונתן את הערכך ביום ההוא קדש ליהוה:

24

בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו לאשר לו אחזת הארץ:

25

וכל ערכך יהיה בשקל הקדש עשרים גרה יהיה השקל:

26

אך בכור אשר יבכר ליהוה בבהמה לא יקדיש איש אתו אם שור אם שה ליהוה הוא:

27

ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך ויסף חמשתו עליו ואם לא יגאל ונמכר בערכך:

28

אך כל חרם אשר יחרם איש ליהוה מכל אשר לו מאדם ובהמה ומשדה אחזתו לא ימכר ולא יגאל כל חרם קדש קדשים הוא ליהוה:

29

כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה מות יומת:

30

וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ ליהוה הוא קדש ליהוה:

31

ואם גאל יגאל איש ממעשרו חמשיתו יסף עליו:

32

וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבר תחת השבט העשירי יהיה קדש ליהוה:

33

לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קדש לא יגאל:

34

אלה המצות אשר צוה יהוה את משה אל בני ישראל בהר סיני: