ויקרא 26

1

לא תעשו לכם אלילם ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה כי אני יהוה אלהיכם:

2

את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה:

3

אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם:

4

ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו:

5

והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם:

6

ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם:

7

ורדפתם את איביכם ונפלו לפניכם לחרב:

8

ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב:

9

ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימתי את בריתי אתכם:

10

ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו:

11

ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם:

12

והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם:

13

אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהית להם עבדים ואשבר מטת עלכם ואולך אתכם קוממיות:

14

ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה:

15

ואם בחקתי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצותי להפרכם את בריתי:

16

אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם:

17

ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שנאיכם ונסתם ואין רדף אתכם:

18

ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם:

19

ושברתי את גאון עזכם ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשה:

20

ותם לריק כחכם ולא תתן ארצכם את יבולה ועץ הארץ לא יתן פריו:

21

ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמע לי ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם:

22

והשלחתי בכם את חית השדה ושכלה אתכם והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשמו דרכיכם:

23

ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי:

24

והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם:

25

והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית ונאספתם אל עריכם ושלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד אויב:

26

בשברי לכם מטה לחם ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ולא תשבעו:

27

ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי:

28

והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם:

29

ואכלתם בשר בניכם ובשר בנתיכם תאכלו:

30

והשמדתי את במתיכם והכרתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם וגעלה נפשי אתכם:

31

ונתתי את עריכם חרבה והשמותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם:

32

והשמתי אני את הארץ ושממו עליה איביכם הישבים בה:

33

ואתכם אזרה בגוים והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה:

34

אז תרצה הארץ את שבתתיה כל ימי השמה ואתם בארץ איביכם אז תשבת הארץ והרצת את שבתתיה:

35

כל ימי השמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם עליה:

36

והנשארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצת איביהם ורדף אתם קול עלה נדף ונסו מנסת חרב ונפלו ואין רדף:

37

וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורדף אין ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם:

38

ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ איביכם:

39

והנשארים בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתם ימקו:

40

והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי:

41

אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם:

42

וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר:

43

והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתתיה בהשמה מהם והם ירצו את עונם יען וביען במשפטי מאסו ואת חקתי געלה נפשם:

44

ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוה אלהיהם:

45

וזכרתי להם ברית ראשנים אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להית להם לאלהים אני יהוה:

46

אלה החקים והמשפטים והתורת אשר נתן יהוה בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה: