ויקרא 24

1

וידבר יהוה אל משה לאמר:

2

צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד:

3

מחוץ לפרכת העדת באהל מועד יערך אתו אהרן מערב עד בקר לפני יהוה תמיד חקת עולם לדרתיכם:

4

על המנרה הטהרה יערך את הנרות לפני יהוה תמיד:

5

ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת:

6

ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני יהוה:

7

ונתת על המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה:

8

ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה תמיד מאת בני ישראל ברית עולם:

9

והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קדש כי קדש קדשים הוא לו מאשי יהוה חק עולם:

10

ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי:

11

ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אתו אל משה ושם אמו שלמית בת דברי למטה דן:

12

ויניחהו במשמר לפרש להם על פי יהוה:

13

וידבר יהוה אל משה לאמר:

14

הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה וסמכו כל השמעים את ידיהם על ראשו ורגמו אתו כל העדה:

15

ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו:

16

ונקב שם יהוה מות יומת רגום ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנקבו שם יומת:

17

ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת:

18

ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש:

19

ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו:

20

שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו:

21

ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת:

22

משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה אלהיכם:

23

וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אתו אבן ובני ישראל עשו כאשר צוה יהוה את משה: