בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

ויקרא 22

1

וידבר יהוה אל משה לאמר:

2

דבר אל אהרן ואל בניו וינזרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם קדשי אשר הם מקדשים לי אני יהוה:

3

אמר אלהם לדרתיכם כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני ישראל ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא מלפני אני יהוה:

4

איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר והנגע בכל טמא נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע:

5

או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יטמא לו או באדם אשר יטמא לו לכל טמאתו:

6

נפש אשר תגע בו וטמאה עד הערב ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים:

7

ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים כי לחמו הוא:

8

נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה אני יהוה:

9

ושמרו את משמרתי ולא ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללהו אני יהוה מקדשם:

10

וכל זר לא יאכל קדש תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש:

11

וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו:

12

ובת כהן כי תהיה לאיש זר הוא בתרומת הקדשים לא תאכל:

13

ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל וכל זר לא יאכל בו:

14

ואיש כי יאכל קדש בשגגה ויסף חמשיתו עליו ונתן לכהן את הקדש:

15

ולא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו ליהוה:

16

והשיאו אותם עון אשמה באכלם את קדשיהם כי אני יהוה מקדשם:

17

וידבר יהוה אל משה לאמר:

18

דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו ליהוה לעלה:

19

לרצנכם תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים:

20

כל אשר בו מום לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם:

21

ואיש כי יקריב זבח שלמים ליהוה לפלא נדר או לנדבה בבקר או בצאן תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו:

22

עורת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו אלה ליהוה ואשה לא תתנו מהם על המזבח ליהוה:

23

ושור ושה שרוע וקלוט נדבה תעשה אתו ולנדר לא ירצה:

24

ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו ליהוה ובארצכם לא תעשו:

25

ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם מכל אלה כי משחתם בהם מום בם לא ירצו לכם:

26

וידבר יהוה אל משה לאמר:

27

שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה ליהוה:

28

ושור או שה אתו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד:

29

וכי תזבחו זבח תודה ליהוה לרצנכם תזבחו:

30

ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד בקר אני יהוה:

31

ושמרתם מצותי ועשיתם אתם אני יהוה:

32

ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני יהוה מקדשכם:

33

המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977