A A A A A
עברית 1977

ויקרא 19

1

  וידבר יהוה אל משה לאמר:

2

  דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם:

3

  איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם:

4

  אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם:

5

  וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצנכם תזבחהו:

6

  ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף:

7

  ואם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה:

8

  ואכליו עונו ישא כי את קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה:

9

  ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט:

10

  וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם:

11

  לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו:

12

  ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך אני יהוה:

13

  לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר:

14

  לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה:

15

  לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך:

16

  לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני יהוה:

17

  לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא:

18

  לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה:

19

  את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך:

20

  ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והוא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה בקרת תהיה לא יומתו כי לא חפשה:

21

  והביא את אשמו ליהוה אל פתח אהל מועד איל אשם:

22

  וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא:

23

  וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל:

24

  ובשנה הרביעת יהיה כל פריו קדש הלולים ליהוה:

25

  ובשנה החמישת תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו אני יהוה אלהיכם:

26

  לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו:

27

  לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך:

28

  ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה:

29

  אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה:

30

  את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה:

31

  אל תפנו אל האבת ואל הידענים אל תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם:

32

  מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה:

33

  וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו:

34

  כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם:

35

  לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה:

36

  מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים:

37

  ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם אני יהוה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977