בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

ויקרא 19

1

וידבר יהוה אל משה לאמר:

2

דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם:

3

איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם:

4

אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם:

5

וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצנכם תזבחהו:

6

ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף:

7

ואם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה:

8

ואכליו עונו ישא כי את קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה:

9

ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט:

10

וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם:

11

לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו:

12

ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך אני יהוה:

13

לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר:

14

לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה:

15

לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך:

16

לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני יהוה:

17

לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא:

18

לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה:

19

את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך:

20

ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והוא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה בקרת תהיה לא יומתו כי לא חפשה:

21

והביא את אשמו ליהוה אל פתח אהל מועד איל אשם:

22

וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא:

23

וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל:

24

ובשנה הרביעת יהיה כל פריו קדש הלולים ליהוה:

25

ובשנה החמישת תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו אני יהוה אלהיכם:

26

לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו:

27

לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך:

28

ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה:

29

אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה:

30

את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה:

31

אל תפנו אל האבת ואל הידענים אל תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם:

32

מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה:

33

וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו:

34

כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם:

35

לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה:

36

מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים:

37

ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם אני יהוה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977