בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

ויקרא 18

1

וידבר יהוה אל משה לאמר:

2

דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אני יהוה אלהיכם:

3

כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו:

4

את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם אני יהוה אלהיכם:

5

ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני יהוה:

6

איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני יהוה:

7

ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך הוא לא תגלה ערותה:

8

ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך הוא:

9

ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערותן:

10

ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה:

11

ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך הוא לא תגלה ערותה:

12

ערות אחות אביך לא תגלה שאר אביך הוא:

13

ערות אחות אמך לא תגלה כי שאר אמך הוא:

14

ערות אחי אביך לא תגלה אל אשתו לא תקרב דדתך הוא:

15

ערות כלתך לא תגלה אשת בנך הוא לא תגלה ערותה:

16

ערות אשת אחיך לא תגלה ערות אחיך הוא:

17

ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה שארה הנה זמה הוא:

18

ואשה אל אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה:

19

ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה:

20

ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה:

21

ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך אני יהוה:

22

ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה הוא:

23

ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא:

24

אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם:

25

ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה:

26

ושמרתם אתם את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם:

27

כי את כל התועבת האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ:

28

ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם:

29

כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם:

30

ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני יהוה אלהיכם:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977