A A A A A
עברית 1977

ויקרא 15

1

  וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר:

2

  דברו אל בני ישראל ואמרתם אלהם איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הוא:

3

  וזאת תהיה טמאתו בזובו רר בשרו את זובו או החתים בשרו מזובו טמאתו הוא:

4

  כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא וכל הכלי אשר ישב עליו יטמא:

5

  ואיש אשר יגע במשכבו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב:

6

  והישב על הכלי אשר ישב עליו הזב יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב:

7

  והנגע בבשר הזב יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב:

8

  וכי ירק הזב בטהור וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב:

9

  וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב יטמא:

10

  וכל הנגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב והנושא אותם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב:

11

  וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב:

12

  וכלי חרש אשר יגע בו הזב ישבר וכל כלי עץ ישטף במים:

13

  וכי יטהר הזב מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו וכבס בגדיו ורחץ בשרו במים חיים וטהר:

14

  וביום השמיני יקח לו שתי תרים או שני בני יונה ובא לפני יהוה אל פתח אהל מועד ונתנם אל הכהן:

15

  ועשה אתם הכהן אחד חטאת והאחד עלה וכפר עליו הכהן לפני יהוה מזובו:

16

  ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים את כל בשרו וטמא עד הערב:

17

  וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע וכבס במים וטמא עד הערב:

18

  ואשה אשר ישכב איש אתה שכבת זרע ורחצו במים וטמאו עד הערב:

19

  ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זבה בבשרה שבעת ימים תהיה בנדתה וכל הנגע בה יטמא עד הערב:

20

  וכל אשר תשכב עליו בנדתה יטמא וכל אשר תשב עליו יטמא:

21

  וכל הנגע במשכבה יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב:

22

  וכל הנגע בכל כלי אשר תשב עליו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב:

23

  ואם על המשכב הוא או על הכלי אשר הוא ישבת עליו בנגעו בו יטמא עד הערב:

24

  ואם שכב ישכב איש אתה ותהי נדתה עליו וטמא שבעת ימים וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא:

25

  ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה או כי תזוב על נדתה כל ימי זוב טמאתה כימי נדתה תהיה טמאה הוא:

26

  כל המשכב אשר תשכב עליו כל ימי זובה כמשכב נדתה יהיה לה וכל הכלי אשר תשב עליו טמא יהיה כטמאת נדתה:

27

  וכל הנוגע בם יטמא וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב:

28

  ואם טהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר:

29

  וביום השמיני תקח לה שתי תרים או שני בני יונה והביאה אותם אל הכהן אל פתח אהל מועד:

30

  ועשה הכהן את האחד חטאת ואת האחד עלה וכפר עליה הכהן לפני יהוה מזוב טמאתה:

31

  והזרתם את בני ישראל מטמאתם ולא ימתו בטמאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם:

32

  זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת זרע לטמאה בה:

33

  והדוה בנדתה והזב את זובו לזכר ולנקבה ולאיש אשר ישכב עם טמאה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977