ויקרא 14

1

וידבר יהוה אל משה לאמר:

2

זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן:

3

ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע:

4

וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהרות ועץ ארז ושני תולעת ואזב:

5

וצוה הכהן ושחט את הצפור האחת אל כלי חרש על מים חיים:

6

את הצפר החיה יקח אתה ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזב וטבל אותם ואת הצפר החיה בדם הצפר השחטה על המים החיים:

7

והזה על המטהר מן הצרעת שבע פעמים וטהרו ושלח את הצפר החיה על פני השדה:

8

וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים:

9

והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו ואת גבת עיניו ואת כל שערו יגלח וכבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר:

10

וביום השמיני יקח שני כבשים תמימים וכבשה אחת בת שנתה תמימה ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ולג אחד שמן:

11

והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואתם לפני יהוה פתח אהל מועד:

12

ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אתו לאשם ואת לג השמן והניף אתם תנופה לפני יהוה:

13

ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העלה במקום הקדש כי כחטאת האשם הוא לכהן קדש קדשים הוא:

14

ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית:

15

ולקח הכהן מלג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית:

16

וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית והזה מן השמן באצבעו שבע פעמים לפני יהוה:

17

ומיתר השמן אשר על כפו יתן הכהן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית על דם האשם:

18

והנותר בשמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר וכפר עליו הכהן לפני יהוה:

19

ועשה הכהן את החטאת וכפר על המטהר מטמאתו ואחר ישחט את העלה:

20

והעלה הכהן את העלה ואת המנחה המזבחה וכפר עליו הכהן וטהר:

21

ואם דל הוא ואין ידו משגת ולקח כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו ועשרון סלת אחד בלול בשמן למנחה ולג שמן:

22

ושתי תרים או שני בני יונה אשר תשיג ידו והיה אחד חטאת והאחד עלה:

23

והביא אתם ביום השמיני לטהרתו אל הכהן אל פתח אהל מועד לפני יהוה:

24

ולקח הכהן את כבש האשם ואת לג השמן והניף אתם הכהן תנופה לפני יהוה:

25

ושחט את כבש האשם ולקח הכהן מדם האשם ונתן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית:

26

ומן השמן יצק הכהן על כף הכהן השמאלית:

27

והזה הכהן באצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית שבע פעמים לפני יהוה:

28

ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית על מקום דם האשם:

29

והנותר מן השמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר לכפר עליו לפני יהוה:

30

ועשה את האחד מן התרים או מן בני היונה מאשר תשיג ידו:

31

את אשר תשיג ידו את האחד חטאת ואת האחד עלה על המנחה וכפר הכהן על המטהר לפני יהוה:

32

זאת תורת אשר בו נגע צרעת אשר לא תשיג ידו בטהרתו:

33

וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר:

34

כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם:

35

ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית:

36

וצוה הכהן ופנו את הבית בטרם יבא הכהן לראות את הנגע ולא יטמא כל אשר בבית ואחר כן יבא הכהן לראות את הבית:

37

וראה את הנגע והנה הנגע בקירת הבית שקערורת ירקרקת או אדמדמת ומראיהן שפל מן הקיר:

38

ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים:

39

ושב הכהן ביום השביעי וראה והנה פשה הנגע בקירת הבית:

40

וצוה הכהן וחלצו את האבנים אשר בהן הנגע והשליכו אתהן אל מחוץ לעיר אל מקום טמא:

41

ואת הבית יקצע מבית סביב ושפכו את העפר אשר הקצו אל מחוץ לעיר אל מקום טמא:

42

ולקחו אבנים אחרות והביאו אל תחת האבנים ועפר אחר יקח וטח את הבית:

43

ואם ישוב הנגע ופרח בבית אחר חלץ את האבנים ואחרי הקצות את הבית ואחרי הטוח:

44

ובא הכהן וראה והנה פשה הנגע בבית צרעת ממארת הוא בבית טמא הוא:

45

ונתץ את הבית את אבניו ואת עציו ואת כל עפר הבית והוציא אל מחוץ לעיר אל מקום טמא:

46

והבא אל הבית כל ימי הסגיר אתו יטמא עד הערב:

47

והשכב בבית יכבס את בגדיו והאכל בבית יכבס את בגדיו:

48

ואם בא יבא הכהן וראה והנה לא פשה הנגע בבית אחרי הטח את הבית וטהר הכהן את הבית כי נרפא הנגע:

49

ולקח לחטא את הבית שתי צפרים ועץ ארז ושני תולעת ואזב:

50

ושחט את הצפר האחת אל כלי חרש על מים חיים:

51

ולקח את עץ הארז ואת האזב ואת שני התולעת ואת הצפר החיה וטבל אתם בדם הצפר השחוטה ובמים החיים והזה אל הבית שבע פעמים:

52

וחטא את הבית בדם הצפור ובמים החיים ובצפר החיה ובעץ הארז ובאזב ובשני התולעת:

53

ושלח את הצפר החיה אל מחוץ לעיר אל פני השדה וכפר על הבית וטהר:

54

זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק:

55

ולצרעת הבגד ולבית:

56

ולשאת ולספחת ולבהרת:

57

להורת ביום הטמא וביום הטהר זאת תורת הצרעת: